Άρθρο 31 Ρύθμιση για την επέκταση της προθεσμίας των εξήντα ημερολογιακών ημερών πληρωμής και για τις οφειλές της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας – Τροποποίηση υποπερ. β) περ. 4 υποπαρ. Ζ.5 παρ. Ζ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

 

Η υποπερ. β) της περ. 4 της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), περί του καθορισμού προθεσμίας πληρωμής εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για τον σκοπό αυτόν, καθώς και για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τροποποιείται, ώστε να προστεθεί και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας στα νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύει η προθεσμία πληρωμής των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών και η υποπερ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

 

«β) Νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για το σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν. 3918/2011) και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).».