ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Άρθρο 3 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου» – Τροποποίηση άρθρου εικοστού τέταρτου ν. 4917/2022

Στο άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 4917/2022 (Α’ 67), περί της υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η παρ. 3 καταργείται,
β) στην περ. α) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 διευρύνεται η ηλικιακή ομάδα των ωφελούμενων,
γ) στην παρ. 5: γα) οι περ. α), β) και γ) αντικαθίστανται και γβ) προστίθεται νέα περ. δ),
δ) στην παρ. 6 διαγράφεται η λέξη «διαγνωστικών» και γίνεται η αναγκαία λεκτική προσαρμογή,
ε) στην παρ. 7: εα) στην περ. α) επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή και εβ) οι περ. β) και γ) αντικαθίστανται,
στ) η παρ. 8 αντικαθίσταται
και το άρθρο εικοστό τέταρτο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο εικοστό τέταρτο
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου»
1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. i) της περ. B), της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54), υπό τον τίτλο «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου» (Δράση).
2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.
3. Καταργείται
4. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Οι ωφελούμενες του πρώτου εδαφίου πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από σαράντα πέντε (45) έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών,
β) να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
γ) να μην έχουν διενεργήσει την ίδια διαγνωστική εξέταση εντός του ημερολογιακού έτους που προηγείται εκείνου κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση, και
δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των πέντε (5) ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.
5. Η διαδικασία υλοποίησης της δράσης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:
α) Ενημέρωση των δικαιούχων για το έργο με κάθε πρόσφορο μέσο.
β) Συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού για τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας.
γ) Συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού για τη διενέργεια υπερηχογράφηματος μαστών, εφόσον διαπιστώνεται εύρημα κατά τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας.
δ) Συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού για τη διενέργεια κλινικής εξέτασης, εφόσον διαπιστώνεται εύρημα το οποίο χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
6. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών εξετάσεων, διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α΄133), περί της άυλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.
7. α) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης της ψηφιακής μαστογραφίας της περ. β) της παρ. 5 ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο μόνο της υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ.76492/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (Β’ 3458), περί της κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.
β) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραφήματος μαστού της περ. γ) της παρ. 5 ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμφωνα με την περ. 46 του άρθρου 4 του π.δ. 157/1991 (Α΄ 62), περί αμοιβών ιατρικών πράξεων.
γ) Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης της περ. δ) της παρ. 5 ορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α’ 182), περί των αμοιβών των ιατρικών επισκέψεων, σε τριάντα (30) ευρώ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία υλοποίησης της δράσης σε όλη τη χώρα, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών των δυσπρόσιτων περιοχών, υποδεικνύονται οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίησή της, προσδιορίζονται περαιτέρω τα κριτήρια υπαγωγής, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση των παρόχων υγείας για τη διενέργεια των εξετάσεων, στους οποίους δύναται να περιλαμβάνονται δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, ιδιωτικές μονάδες, καθώς και κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ορίζεται η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των σχετικών δαπανών από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • Άρθρο 3. Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας
  Να προστεθεί διάταξη για «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια .

 • Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ χαιρετίζει την απόφαση για διεύρυνση του ηλικιακού εύρους του προγράμματος και την εστίαση στην ανάγκη ενημέρωσης και συμμετοχής μειονοτικών πληθυσμών ή πληθυσμών που κατοικούν σε δυσπρόσιτες περιοχές. Στα πλαίσια αυτά και λόγω της μεγάλης εμπειρίας που υπάρχει από αυξημένη συμμετοχή Συλλόγων – μελών μας σε ανάλογες δράσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, δηλώνουμε ότι ως ΕΛΛΟΚ είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε ενεργό ρόλο, συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Υγείας και τους φορείς του, για την υποστήριξη του προγράμματος και τη διάχυσή του στις τοπικές κοινωνίες.

 • 14 Μαρτίου 2024, 08:41 | Ανδρονίκη Κόζανα

  Χαιρετίζω τις προσπάθειες διοργάνωσης εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού που αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τον γενικό πληθυσμό και ιδιαιτέρως τις γυναίκες της χώρας μας.

  Η Eurostat δεν διαθέτει στοιχεία για την Ελλάδα αναφορικά με τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Ενώ η διαθεσιμότητα μηχανημάτων ψηφιακής μαστογραφίας είναι υψηλή (η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μηχανημάτων μαστογραφίας στην ΕΕ), πιθανά λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων (άγονες περιοχές/ ζητήματα προσβασιμότητας), μέχρι και σήμερα δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση οργανωμένων εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου.

  Παρακαλώ να εξετάσετε:

  Αρθρο 24 – Παρ. 4α
  «να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από σαράντα πέντε (45) έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών»

  Όπως μεταβληθεί σε:

  «να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από σαράντα (40) έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Οι κατευθυντήριες οδηγιες των περισσότερων εταιριών υποστηρίζουν την κατ’ επιλογήν διενέργεια μαστογραφίας από 40 έως 45 ετών. Ας δοθεί η δυνατότητα της άσκησης αυτής της ελευθερίας εντός του πλαισίου δημόσιας δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας.

  Αρθρο 24 – Παρ. 7β
  « Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραφήματος μαστού της περ. γ) της παρ. 5 ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμφωνα με την περ. 46 του άρθρου 4 του π.δ. 157/1991 (Α ́ 62), περί αμοιβών ιατρικών πράξεων»

  Όπως μεταβληθεί δικαιότερα εάν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Η άρτια εξέταση του μαστού δια υπερηχογραφήματος με όχι αυτόματο μηχάνημα και η σύνταξη λεπτομερούς ιατρικού πορίσματος (γνωμάτευση) προϋποθέτει κοπιώδη σωματική και πνευματική εργασία του ιατρού ακτινολόγου, συνεχιζόμενη κατάρτισή του και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και αναλώσιμα. Η εξέταση είναι σημαντικά υποκοστολογημένη και η αποζημίωσή της χρήζει αναθεώρησης τουλάχιστον στην τιμή των 15ευρώ καθ’ έκαστον μαστό.

  Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι σημαντικά υποκοστολογημένες είναι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις υπερήχων.

  Αξίζει και μπορούμε να στηρίξουμε τις γυναίκες στη χώρα μας καθώς αποτελούμε δυναμικό επιστημονικό/ εργατικό πληθυσμό και μητέρες των παιδιών μίας κοινωνίας που μέλλει να ταλανιστεί δυνάμει μακράς περιόδου υπογεννητικότητας.

 • 9 Μαρτίου 2024, 19:54 | Σωτηρία Καστανίδου

  Ο ΕΟΠΥΥ γιατί καταργείται από τη Δράση? Μια χαρά πληρώνει τα διαγνωστικά και στην ώρα τους