Άρθρο 16 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού – Καθορισμός ορίου δαπάνης για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους για τα έτη 2023-2024-2025

1. Για το έτος 2023 εφαρμόζεται κλειστός προϋπολογισμός για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Ο κλειστός προϋπολογισμός του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται στα ισχύοντα ετήσια όρια της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2023 έως 31.12.2023 το ύψος του προϋπολογισμού της παρούσας ορίζεται ως εξής:
α) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (44.000.000€),
β) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε δώδεκα εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (12.047.000€) και
γ) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από το Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (375.000€).
Στα ποσά του τρίτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των περ. α), β) και γ), ήτοι κατά την 31η.12.2023.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη.

2. Για τα έτη 2024-2025 θεσπίζεται κλειστός προϋπολογισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ως εξής:
α) Για το έτος 2024: σαράντα έξι εκατομμύρια ευρώ (46.000.000€), για τις ποσότητες που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
β) Για το έτος 2025: σαράντα επτά εκατομμύρια ευρώ (47.000.000 €), για τις ποσότητες που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Στα ποσά του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Ο ανωτέρω κλειστός προϋπολογισμός για τα έτη 2024-2025 συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια όρια της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των περ. α) και β), δηλαδή κατά την 31η.12.2024 και 31η.12.2025, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012, περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη.

3. Για τα έτη 2024-2025 θεσπίζεται κλειστός προϋπολογισμός για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, για τις ποσότητες που διατίθενται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», ως ακολούθως:
α) Για το έτος 2024: δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες ευρώ (12.408.000€) για τις ποσότητες που διατίθενται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000€) για τις ποσότητες που διατίθενται στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
β) Για το έτος 2025: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (12.780.000€) για τις ποσότητες που διατίθενται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τετρακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ (406.000€) για τις ποσότητες που διατίθενται στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Στα ποσά του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Ο ανωτέρω κλειστός προϋπολογισμός για τα έτη 2024-2025 συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια όρια της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των περ. α) και β), ήτοι κατά την 31η.12.2024 και 31η.12.2025, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012, περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη.

  • 15 Μαρτίου 2024, 09:49 | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

    Άρθρο 16 – Ο προϋπολογισμός των ηπαρινών να είναι επιπρόσθετος του ήδη υπάρχοντος, όπως είχε ισχύσει για το έτος 2021 προκειμένου οι υπόλοιπες εταιρείες να μην επιβαρύνονται με Clawback.