Άρθρο 36 Έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 9 ν. 2889/2001

 

 

  1. Στην παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄37), περί των εσόδων που προκύπτουν από την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) διαγράφονται οι λέξεις «σε μοναδιαίο λογαριασμό» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον οικείο λογαριασμό», β) διαγράφονται τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«7. Τα έσοδα από την ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκομείου και εγγράφονται στον οικείο λογαριασμό.».

 

  1. Οφειλόμενα των νοσοκομείων προς τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες από το ποσοστό των εσόδων από τα απογευματινά ιατρεία δεν καταβάλλονται.