ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των Nοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), οι οποίοι έχουν ορισθεί να επιβλέπουν συγχρηματοδοτούμενα έργα και έργα που έχουν υπαχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν συνυπολογίζονται στον κατ’ έτος περιορισμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί του καθορισμού του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων, και πάντως δεν μπορούν να υπερβούν τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Η δαπάνη που προκαλείται από τη μετακίνηση των υπαλλήλων, οι οποίοι επιβλέπουν τα έργα του πρώτου εδαφίου, βαρύνει τις πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ή τις πιστώσεις του εθνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ 091).