Άρθρο 52 Χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 99 ν. 5041/2023

Στην παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), περί της χορήγησης του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία.».