Άρθρο 10 Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 και περ. α) παρ. 2 άρθρου 75 ν. 4999/2022

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4999/2022 (Α΄ 225), περί διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, τροποποιείται ώστε στο πεδίο εφαρμογής της να συμπεριληφθεί και η τοποθέτηση οδοντιάτρων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η τοποθέτηση των ιατρών ή οδοντιάτρων σε κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων, καθώς και των ιατρών της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 (Α’ 304), του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) και της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), για άσκηση προς απόκτηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας στα νοσοκομεία ή τους φορείς της χώρας που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για τη χορήγηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας, γίνεται με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου τους. Για το σύνολο των θέσεων των ειδικευομένων ιατρών ή οδοντιάτρων των ως άνω κατηγοριών εκδίδεται ετησίως από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό των εξόδων του.».

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4999/2022, περί έναρξης ισχύος, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 15 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 4α του άρθρου 70 και η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 15 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 70».

  • 12 Μαρτίου 2024, 11:38 | Δημήτριος Λεβέντης

    Ως άτομο που ήδη βρίσκομαι σε θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου, η τοποθέτηση ιατρών και έγκριση από το διοικητή του νοσοκομείου θα έκανε τη διαδικασία πολύ πιο γρήγορη, καθώς η διαδικασία μέσω Υπουργείου διήρκησε περίπου 6 μήνες. Η συντόμευση της διαδικασίας είναι τόσο υπέρ του ιατρού, όσο και του Νοσοκομείου, που θα στελεχώσει μια επιπλέον θέση πιο γρήγορα.

  • 9 Μαρτίου 2024, 14:32 | Γελαστοπούλου Αθανασία

    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού: Περιμένουμε ακόμη να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μας στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιών. Να οριστεί η απαραίτητη διάρκεια πρακτικής άσκησης σε 2 τρίμηνα (6 μήνες). Έχει συζητηθεί με τους συλλόγους, με τα 3 τμήματα Φαρμακευτικής της χώρας και δεν έχει αναφερθεί κανένα μέλος του υπουργείου υγείας σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως προς το χρόνο που θα διευθετηθεί το ζήτημα. Παρακαλώ, ρυθμίστε μαζί με τα υπόλοιπα και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Οι απόφοιτοι των φαρμακευτικών σχολών δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τους αποτρέπει από την άσκηση του επαγγέλματος.

  • 9 Μαρτίου 2024, 11:19 | Μιχάλης Κλώντζας

    Η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών πρέπει να γίνεται τοπικά και να εγκρίνεται από το διοικητή ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ. Σήμερα για να μπεις ως υπεράριθμος ειδικευόμενος πρέπει να περιμένεις 6 μήνες με 1 χρόνο να περάσει η αίτηση σου από το υπουργείο. Θα λύσει πολλά προβλήματα και θα ενισχύσει τις κλινικές με ειδικευόμενους, αν και ο διορισμός των υπεράριθμων γίνεται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου.