Άρθρο 55 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 70 ν. 4999/2022

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4999/2022 (Α΄225) περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το περιεχόμενο της παραγράφου τίθεται ως περ. β) και στο τέλος αυτής οι λέξεις «για την εφαρμογή του άρθρου 15» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 15», β) προστίθεται περ. α) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«4.α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία τοποθέτησης των ειδικευόμενων ιατρών ή οδοντιάτρων, καθώς και των ιατρών της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 (Α’ 304), του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) και της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), για άσκηση προς απόκτηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15, στα νοσοκομεία ή σε φορείς της χώρας που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για χορήγηση ιατρικής ή οδοντιατρικής ειδικότητας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 15.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 15 για την υποβολή αιτήσεων των ιατρών ή οδοντιάτρων προς απόκτηση ειδικότητας και την τήρηση καταλόγων αναμονής των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω αυτής, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων και, ιδίως, ο τρόπος ταυτοποίησής τους, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και τα σχετικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 15.»

  • 12 Μαρτίου 2024, 22:06 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

    Μπορείτε να βελτιώσετε το εισόδημα των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. χωρίς καμία επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό, απλά και μόνο αναγνωρίζοντας να προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξη στον επόμενο βαθμό του Ε.Σ.Υ. ο χρόνος Υπηρεσίας σε Νοσοκομείο (εξάμηνες παρατάσεις συνολικά έως (2) δύο χρόνια) που διανύει με αίτηση του ο Ιατρός μετά την απόκτηση της Ειδικότητας ως λεγόμενος «παρατασιακός ειδικευόμενος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3580/2007 άρθρο 21, εφόσον ουσιαστικά αυτό το χρονικό διάστημα εκτελεί άτυπα καθήκοντα Επικουρικού Ιατρού.

  • 9 Μαρτίου 2024, 14:32 | Γελαστοπούλου Αθανασία

    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού: Περιμένουμε ακόμη να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μας στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιών. Να οριστεί η απαραίτητη διάρκεια πρακτικής άσκησης σε 2 τρίμηνα (6 μήνες). Έχει συζητηθεί με τους συλλόγους, με τα 3 τμήματα Φαρμακευτικής της χώρας και δεν έχει αναφερθεί κανένα μέλος του υπουργείου υγείας σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως προς το χρόνο που θα διευθετηθεί το ζήτημα. Παρακαλώ, ρυθμίστε μαζί με τα υπόλοιπα και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Οι απόφοιτοι των φαρμακευτικών σχολών δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τους αποτρέπει από την άσκηση του επαγγέλματος.