Άρθρο 12 Αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 13 ν. 2889/2001

Στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί των εισοδημάτων των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία τους, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στα εν λόγω εισοδήματα προστίθενται και εκείνα που προκύπτουν, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, β) η φράση «φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Ζ΄ του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167)», γ) επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την απογευματινή εργασία των παρ. 1 και 10 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παρ. 1, 4 και 10 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η ειδική αμοιβή της παρ. 6 του παρόντος άρθρου για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).»

  • 13 Μαρτίου 2024, 15:27 | Αντώνης

    Με την παρούσα διάταξη οι απολαβές των απογευματινών χειρουργείων θα φορολογούνται «σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167)» συνεπώς «ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Αυτό σημαίνει ότι θα προστίθενται στις συνολικές απολαβές (μισθός και εφημερίες), και άρα θα φορολογούνται με 44% για τους περισσότερους, αν όχι όλους, τους ιατρούς ΕΣΥ και Πανεπιστημιακούς. Θα μπορούσε να βελτιωθεί ως «θα φορολογούνται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ σύμφωνα με τις κλίμακες φορολογίας από επιχειρηματική δραστηριότητα (ήτοι χωρίς αφορολόγητο, και οι πρώτες 10.000 ευρώ με 9%, επόμενες 10.000 ευρώ με 22%, επόμενες 10.000 ευρώ με 28%, κ.ο.κ. 36%, 44%)». Έτσι γιατροί με λιγότερες απολαβές απογευματινών χειρουργείων θα πληρώνουν λιγότερο φόρο (και θα θέλουν να συμμετέχουν), σε σχέση με εκείνους που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα από απογευματινά. Το ότι δεν θα φορολογούνται με 44% από το πρώτο ευρώ θα δράσει θετικά ιδίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές επεμβάσεις που τα καθαρά ποσά είναι «ουδόλως ελκυστικά»

  • 12 Μαρτίου 2024, 22:07 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

    Μπορείτε να βελτιώσετε το εισόδημα των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. χωρίς καμία επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό, απλά και μόνο αναγνωρίζοντας να προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξη στον επόμενο βαθμό του Ε.Σ.Υ. ο χρόνος Υπηρεσίας σε Νοσοκομείο (εξάμηνες παρατάσεις συνολικά έως (2) δύο χρόνια) που διανύει με αίτηση του ο Ιατρός μετά την απόκτηση της Ειδικότητας ως λεγόμενος «παρατασιακός ειδικευόμενος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3580/2007 άρθρο 21, εφόσον ουσιαστικά αυτό το χρονικό διάστημα εκτελεί άτυπα καθήκοντα Επικουρικού Ιατρού.

  • 11 Μαρτίου 2024, 21:52 | Anonymous

    Για τον ειδικευόμενο που υποχρεωτικά μπαίνει βοηθός σε απογευματινά χειρουργεία που χαρακτηρίζονται ως μικρά ή πολύ μικρά όπως πχ φακοθρυψίες, βιτρεκτομές, αντιγλαυκωματικές, μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς κλπ δεν προβλέπεται όμως καμία αμοιβή… άρα στην ουσία καθόμαστε για την ψυχή της μάνας μας και γιατί «έτσι συνέβαινε και παλιότερα».