ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 7 Όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 2889/2001

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. αα). Οι ιατροί του κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί, εκτός από το παράπτωμα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά το άρθρο 104 του ιδίου Κώδικα, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.

Κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του πρώτου εδαφίου, σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, να ασκούν ιδιωτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης. Ειδικότερα, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος/τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/εποπτείας των επαγγελματιών υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας.

αβ) Η άδεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομείου ή του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας όταν πρόκειται για Κέντρο Υγείας και κάθε διασυνδεόμενη με αυτό Μονάδα Υγείας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου και αφορούν, αντιστοίχως, στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και στο δεύτερο εξάμηνο αυτού.

Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις: i) της μη άσκησης κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας και κάθε διασυνδεόμενης με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου, και ii) της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη: α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/κέντρου υγείας, β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος.

αγ) Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου και ο Διοικητής της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, όταν πρόκειται για Κέντρο Υγείας και κάθε διασυνδεόμενη με αυτό Μονάδα Υγείας, υποχρεούνται: i) στην τήρηση αρχείου των αιτήσεων για την παροχή άδειας και ii) στην παρακολούθηση των δεικτών παραγωγικότητάς των ιατρών. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μείωσης της παραγωγικότητας, η άδεια εκτέλεσης ιδιωτικού έργου αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του, κατά τα ανωτέρω, αρμοδίου οργάνου.

αδ) Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και συνεπάγεται, εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως. Επιπλέον, η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας, συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της υποπερ. αβ) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο (2) έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος. Η κύρωση της απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης. Η επιβολή κύρωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ..

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας και ανάκλησης αυτής, η εξειδίκευση των κυρώσεων, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των όρων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της αίτησης και η διάρκεια της άσκησης του ιδιωτικού έργου κατά την πρώτη εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

αε) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή των ιατρών της παρούσας, καθώς και του λοιπού επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α και Β στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αντίστοιχη καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 18 και την ισχύουσα νομοθεσία για τον Ε.Ο.Φ. και τα προϊόντα αρμοδιότητάς του, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται με τις αποφάσεις του έκτου και του έβδομου εδαφίου της υποπερ. αδ).

Επίσης, επιτρέπεται στους ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές ή μονάδες ή εργαστήρια που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας όπως «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από τον φορέα που τους εποπτεύει. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.Α.. Σε περίπτωση που απαιτείται εκπαιδευτική άδεια για τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες εργασίας ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β’. Η παρούσα συμπληρώνει τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1397/1983 (Α’ 143).».

 • 19 Μαρτίου 2024, 07:44 | Χρήστος Φ

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι πολύ σωστό διορθώνει λάθη και αδικίες.
  Ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό

 • 18 Μαρτίου 2024, 23:35 | Στ

  Συγχαρητήρια για την απόφαση του Υπουργού να εφαρμόσει κάτι που θεωρείται δεδομένο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και να άρει τις αδικίες μεταξύ των γιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών.
  Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
  1) Οι επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να υφίστανται μόνο εφόσον είναι ανταποδοτικές αλλιώς θα πρέπει να εφαρμοστεί ότι ισχύει για όλους τους άλλους επαγγελματίες
  2) Αίτηση θα πρέπει να κάνει ο γιατρός μόνο μία φορά και οποιαδήποτε στιγμή του έτους και η έγκριση από το Διοικητή να είναι υποχρεωτική εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος
  3) Σε περιπτώσεις που ο γιατρός εργάζεται σε ένα νοσοκομείο και έχει αδειοδότηση από το ΚΕΣΥ για ένα κέντρο του νοσοκομείου που χρειάζεται ειδική άδεια από το ΚΕΣΥ να καθίσταται σαφές ότι μπορεί να χειρουργεί σε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική ή και περισσότερες από μία που έχουν παρόμοια αδειοδότηση από το ΚΕΣΥ χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες
  4) Να δίνεται η δυνατότητα σε γιατρό του ΕΣΥ να κάνει απογευματινά ιατρεία ή χειρουργεία και σε άλλα νοσοκομεία από αυτό που εργάζεται
  5) Ο ΠΙΣ είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα των γιατρών του ΕΣΥ αλλά μόνο τα συντεχνιακά συμφέροντα των ιδιωτών και πανεπιστημιακών ιατρών και σίγουρα όχι των ασθενών

 • Άρθρο 7. Όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 2889/2001
  Η κατ’ εξαίρεση παροχή δυνατότητας στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) να ασκούν ιδιωτικό έργο, σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση όλων των Μονάδων Υγείας, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των πολιτών εντός του τακτικού ωραρίου και των εφημεριών τους.
  Ειδικότερα, οι Μεταμοσχευμένοι εκ Νεφρού ασθενείς, οι οποίοι παρακολουθούνται σε τακτική βάση στα νοσοκομεία στα οποία λειτουργούν Μεταμοσχευτικά Κέντρα, αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα στην εξεύρεση χρονικά έγκαιρου ραντεβού στα τακτικά μεταμοσχευτικά ιατρεία, παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλύψει τον διαρκώς αυξημένο φόρτο εργασίας.
  Κατά συνέπεια, θα πρέπει με απόλυτη προτεραιότητα να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη προσθέτου ιατρικού, καθώς και νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να υποστηρίζεται η επαρκής διαθεσιμότητα ραντεβού για τους Μεταμοσχευμένους εκ Νεφρού ασθενείς στα νοσοκομεία παρακολούθησης τους.
  Επίσης, απόλυτη ανάγκη αποτελεί ο καθορισμός των μεταμοσχευτικών κέντρων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό ,του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο ,του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ως νοσοκομείων Αναφοράς των Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού ασθενών, κατά τα διεθνή πρότυπα, ώστε να απευθύνονται σε αυτά οι Μεταμοσχευμένοι εκ Νεφρού ασθενείς όλες τις ημέρες και ώρες. Η ρύθμιση αυτή θα διασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε έκτακτου περιστατικού της υγείας τους, από κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα, το προσωπικό αυτό θα διαθέτει στις περισσότερες περιπτώσεις γνώση / πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού ασθενών, λόγω της παρακολούθησης τους στα Νοσοκομεία αυτά. Με την ρύθμιση αυτή θα αντιμετωπιστεί, επίσης, η πολύωρη αναμονή / ταλαιπωρία την οποίαν υφίστανται σήμερα οι Μεταμοσχευμένοι εκ Νεφρού ασθενείς στα ΤΕΠ των επιμέρους εφημερεύοντα Νοσοκομεία και ταυτόχρονα θα μειωθούν οι υψηλοί κίνδυνοι για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του μοσχεύματος τους, από περιστατικά πρακτικά χαμηλού κινδύνου για λοιπές κατηγορίες ατόμων. Τέλος θα υπάρξει σημαντικό οικονομικό όφελος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 • 18 Μαρτίου 2024, 21:14 | ΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  2024-03-18 Σκέψεις για το Νομοσχέδιο για την Υγεία
  Μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 είναι ανοικτή η διαβούλευση για το νέο Νομοσχέδιο για την Υγεία με τίτλο Δράσεις Δημόσιας Υγείας -Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή αλλιώς νόμος Άδωνι. Κομβικά σημεία του νέου Νομοσχεδίου είναι τα άρθρα 7 και 48 όπου αφενός στο άρθρο 7 δίνεται η δυνατότητα στους Ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο και αφετέρου στο άρθρο 48 στους φαρμακοποιούς να προβαίνουν στη διενέργεια όλων των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών στα φαρμακεία τους.
  Σύμφωνα με το άρθρο 7 οι Ιατροί του ΕΣΥ, δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο σε χρόνο εκτός του τακτικού τους ωραρίου και των εφημεριών. Αρκεί η χορήγηση της απαραίτητης άδειας από τον Διοικητή του αντίστοιχου Νοσοκομείου ή της ΥΠΕ. Τόσο απλά έχει κονιορτοποιηθεί ο ακρογωνιαίος λίθος του ΕΣΥ ήτοι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση του Ιατρικού προσωπικού. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται κατά δήλωση του αρμόδιου υπουργού, προκειμένου αφενός να ενισχυθεί το εισόδημα των ήδη υπηρετούντων Ιατρών και αφετέρου προκειμένου να γίνει περισσότερο ελκυστικό το ΕΣΥ σε ιατρούς που επιθυμούν να ενταχθούν. Έτσι και οι ήδη υπηρετούντες θα προσπορίζονται περισσότερα χρήματα και δεν θα κάνουν σκέψεις αποχώρησης και θα πλημμυρίσει το χειμαζόμενο ΕΣΥ με νέους και ορεξάτους συναδέλφους που θα το στελεχώσουν από τις Καστανιές του Έβρου έως τη Γαύδο και από το Καστελόριζο έως τους Οθωνούς και την Ερεικούσα. Οπότε όχι μόνο θα αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων προς το εξωτερικό αλλά θα αντιστραφεί και ορδές Ελλήνων Ιατρών που θα αποχωρήσουν πάραυτα από το Βρετανικό NHS, τη Γαλλία και αλλού στην Εσπερία για να επανδρώσουν τις δομές του ΕΣΥ. Φυσικά κατά τον Υπουργό, πρόκειται για μια κατάσταση win-win ή αλλιώς καζάν καζάν όπου στο παίγνιο κερδίζουν όλοι οι συμμετέχοντες και οι Ιατροί και οι ασθενείς αλλά και η Κυβέρνηση.
  Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά ή θα καταλήξουμε να έχουμε με την ανάδευση της κατάστασης «μία οπή εις το ύδωρ»?? Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το ΕΣΥ πάσχει και είναι προς τιμή της παρούσης διακυβέρνησης η προσπάθεια αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης. Έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανακάμψης πολλά έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού κτιριακών υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ΕΣΥ. Δυστυχώς όμως καθημερινά διαπιστώνονται τεράστιες ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού αλλά και παραϊατρικού προσωπικού, γεγονός που πολλές φορές καθιστά δυσχερή την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Νοσηλευτικών μονάδων. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες για την λειτουργία των νοσοκομείων ειδικότητες όπως η Παθολογία, η Καρδιολογία και κυρίως η Αναισθησιολογία διαπιστώνονται ελλείψεις πρωτοφανούς έκτασης με αποτέλεσμα συχνά να αναβάλλονται τακτικά χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν έκτακτες ανάγκες. Ταυτόχρονα πολλές Παθολογικές κλινικές Επαρχιακών νοσοκομείων λειτουργούν με ιατρούς που έχουν διατεθεί είτε από τα στρατιωτικά νοσοκομεία είτε με προσωρινή απόσπαση από κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ή της Αττικής. Οπότε στους σωματικά εξουθενωμένους ιατρούς και στα υποστελεχωμένα τμήματα δίδεται το αντίδωρο της δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού έργου ενώ τους λείπει η απαραίτητη σωματική και ψυχική ανάπαυση. Οι ιατροί που στελεχώνουν κλινικές πρώτης γραμμής και που εφημερεύουν 7 με 10 ημέρες τον μήνα δύσκολα θα διαθέτουν τα ψυχικά αποθέματα για να παράσχουν ιδιωτικό έργο και αν το κάνουν δουλεύοντας σε συνθήκες υπερεργασίας δυνητικά θα υποπίπτουν συχνά σε ιατρικό σφάλμα λόγω φυσικής και νοητικής εξάντλησης. Σε διαφορετικές συνθήκες εργάζονται οι ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν σε Νοσοκομεία όπου λειτουργούν σε συνθήκες Εξωτερικού ιατρείου, χωρίς να έχουν κλινική ή οι ιατροί των Κέντρων υγείας και των ΤΟΜΥ που εργάζονται με ρυθμούς του τέως ΙΚΑ. Οι συνάδελφοι αυτοί με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να ασκήσουν ιδιωτικό επάγγελμα γιατί δεν έχουν τον φόρτο εργασίας των κλινικών πρώτης γραμμής. Συνοπτικά η παρούσα πολιτική ηγεσία σχεδιάζει να μετατρέψει το ΕΣΥ σε νέα εκδοχή του γνωστού ΙΚΑ. Οπότε τίθεται το ερώτημα ο ιατρός του ΕΣΥ, ως υπηρέτης δύο αφεντάδων, αφενός του ιδιωτικού και αφετέρου του δημοσίου έργου θα ασκεί την ιατρική με τα ίδια ποιοτικά κριτήρια; Η μέχρι πρόσφατα εμπειρία μας από την άσκηση ιατρικής σε Ταμεία Υγείας και ιδιαίτερα στο ΙΚΑ έχει απαντήσει επαρκώς στο ανωτέρω ερώτημα. Έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα η παρούσα διακυβέρνηση θα διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες του ΕΣΥ θα υποβαθμιστούν σημαντικά και θα σταματήσει να είναι η ρύθμιση επωφελής για το κοινωνικό σύνολο!! Το μάρμαρο θα κληθούν να το πληρώσουν οι αποκλειστικά ιδιώτες ιατροί που θα διαπιστώσουν ότι μέρος της πελατείας τους θα στραφεί στα ιδιωτικά ιατρεία των ΕΣΥ συναδέλφων, διότι αφενός πολλοί ασθενείς με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας θα προτιμήσουν τον συνάδελφο που δύναται να τους κουράρει και στο δημόσιο και δωρεάν Νοσοκομείο αν χρειαστεί και αφετέρου διότι οι εν ΕΣΥ συνάδελφοι έχοντας εξασφαλίσει τα προς το ζην και έχοντας πληρωμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές μπορούν να λειτουργήσουν με χαμηλότερες τιμές και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί τιμολογιακά. Οπότε υπάρχει μια καταρχήν ιδιαίτερη νόθευση του ανταγωνισμού εις βάρος των αποκλειστικά Ιδιωτών συναδέλφων. Από την άλλη μεριά δεν γίνεται καμία νύξη για την δυνατότητα ιδιωτών να παρακολουθούν και να θεραπεύουν ασθενείς στα δημόσια Νοσοκομεία χρησιμοποιώντας το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα χειρουργεία με τις ίδιο τρόπο όπως γίνεται στις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή νοσηλεύω τους ασθενείς μου σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και είμαι αποκλειστικά επιστημονικά υπεύθυνος. Αμείβομαι από τον ασθενή μου και η ασφάλεια του ασθενή αποζημιώνει το Νοσοκομείο για τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν; Λέτε να γίνεται; Μέχρι τότε ως Ομοσπονδία Παιδιάτρων, ως Ιατροί και ενεργοί Πολίτες της χώρας θεωρούμε ότι αποτελεί χρέος της Πολιτείας να μετασχηματίσει το ΕΣΥ σε έναν υγιή οργανισμό που θα παρέχει ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας στο σύνολο των πολιτών της χώρας. Αναγκαία και ικανή συνθήκη αποτελεί η στελέχωση του με επαρκές αριθμητικά και επιστημονικά ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα λαμβάνει ως μισθό αντίστοιχο με τον μέσο όρο του μισθού του εργαζόμενου στις αναπτυγμένες ιατρικά χώρες του Ευρωπαϊκού Βορά. Επιπρόσθετα το ιατρικό προσωπικό πρέπει να επιλέγεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, να εξελίσσεται επιστημονικά και επαγγελματικά μέσα σε συνθήκες άμιλλας και αριστείας. Φυσικά άλλη λύση πέρα από την επένδυση στο στελεχιακό δυναμικό και την γενναία χρηματοδότηση του εγχειρήματος δεν υπάρχει. Για να μιλήσουμε σε γλώσσα που κατανοεί ευχαιρώς ο Υπουργός, « Δει δη χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων « δηλαδή, χρειάζονται χρήματα και χωρίς αυτά τίποτε δε μπορεί να γίνει απ΄όσα χρειάζονται. Δημοσθένης προς Ολυνθίους.
  Ρίτσας Ιωάννης
  Παιδίατρος
  Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγλεματιών Παιδιάτρων

 • 18 Μαρτίου 2024, 19:03 | Γεώργιος

  Συγχαρητηρια Κυριε Υπουργε!Μετα απο 15 μηνες ψηφισης του νόμου Γκάγκα,επιτέλους ψηφίζεται διάταξη άσκησης ιδιωτικού έργου απο τους ιατρούς του ΕΣΥ αντι υπουργικής απόφασης, που ευελπιστούμε να εκδώσετε άμεσα με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου σας.Θα ήθελα να σας επισημάνω δυο σημεία:

  1ο) Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών απο τους ιατρούς του ΕΣΥ που θα ασκούν ιδιωτικό έργο,λόγω ήδη υπέρογκων κρατήσεων απο την δημόσια εργασία τους

  2ο)Άμεση έκδοση της σχετικής υπουργικής σας απόφασης,με την επισήμανση υποχρεωτικότητας και όχι δυνητικότητας,έγκρισης απο τον διοικητη του νοσοκομείου ή της ΥΠΕ της άδειας χορήγησης άσκησης ιδιωτικού εργου,με την πλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων για την χορήγηση της

 • 18 Μαρτίου 2024, 16:02 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω ελεγκτικών μηχανισμών η τήρηση των προϋποθέσεων που θέτονται ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο μεταφοράς των ασθενών από τα νοσοκομεία προς τα ιδιωτικά ιατρείων γιατρών και η μη βέλτιστη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων στα νοσοκομεία

 • 18 Μαρτίου 2024, 08:22 | ΠΕΤΡΟΣ

  Το μέτρο κρίνεται πολύ σωστό, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση του κράτους προς όλους τους γιατρούς του δημόσιου τομέα, δηλαδή ίδια εργασιακά δικαιώματα σε γιατρούς ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς, πρώην ΙΚΑ, γιατρούς σε δημόσιους φορείς κλπ. Επίσης προβλέπει ην είσοδο ιδιωτών στο ΕΣΥ, η οποία ήδη ισχύει με ευνοϊκούς όρους.
  Δυστυχώς όμως ο ΠΙΣ εξέφρασε άποψη κατά του ιδιωτικού έργου των ιατρών του ΕΣΥ και αντιπρότεινε να μείνουν οι ιατροί του ΕΣΥ ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αύξηση μισθών. Ο ΠΙΣ όμως γνωρίζει ότι αυξήσεις μισθών σε επίπεδα Ευρώπης δεν είναι δυνατόν να δοθούν στους γιατρούς του ΕΣΥ. Θα έπρεπε να προτείνει να ισχύσει το μέτρο που προτείνει ο νόμος μέχρι να δοθούν από το κράτος οι αυξήσεις (αν δοθούν ποτέ). Επίσης θα έπρεπε να προτείνει ο ΠΙΣ να ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις πλήρους και αποκλειστικής για όλους τους γιατρούς του δημοσίου, όπως πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς κλπ. Πιστεύω ότι ο ΠΙΣ δυστυχώς μεροληπτεί υπέρ των μικροσυμφερόντων ορισμένων ιδιωτών γιατρών, πανεπιστημιακών και συνδικαλιστών.

 • 17 Μαρτίου 2024, 22:22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ

  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σύμφωνα με το νόμο 4512/18 «Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης».
  Με την ως άνω θεσμική ιδιότητα ο ΠΙΣ ασχολήθηκε στην Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2024, συντάσσεται εν τω συνόλω με τις αποφάσεις της Ολομέλειας.

  Σχετικά με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου επαναβεβαιώνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων και το ΔΣ η πρόσφατα ειλημμένη απόφαση στη Γενική του Συνέλευση του ΠΙΣ, η οποία συγκλήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2023.

  Ο ΠΙΣ τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους η πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες. Τυχόν χορήγηση δυνατότητας σε ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, όπως το περιγραφόμενο στο άρθρο 7, θα αποδιαρθρώσει τα Νοσοκομεία και ΚΥ του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ιατρούς που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

  Ο ΠΙΣ θεωρεί θεμελιώδη ανάγκη τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας και κυρίως ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εκπληρώνει το θεσμικό του ρόλο.

 • 17 Μαρτίου 2024, 22:18 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση! Σε κανένα σχεδόν προηγμένο σύστημα υγείας δεν υπάρχει ασυμβίβαστο απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα! Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει ώστε να αποκτήσουν ένα μικρό bonus οι γιατροί του δημοσίου συστήματος. Το επιχείρημα ότι οι ιδιώτες ιατροί θα αποκτήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό είναι αστείο καθώς η εφημέρευση 2 ή και 3 φορές την εβδομάδα αφήνει 1 – 2 το πολύ απογεύματα -και μόνο- την εβδομάδα ελεύθερα στους γιατρούς του ΕΣΥ και αυτά όχι στανταρντ μέρες.
  Η ανανέωση της άδειας 2 φορές το χρόνο είναι υπερβολική και θα έπρεπε να εξεταστεί ξανά. Κατά τα άλλα είναι κάτι που έπρεπε καιρό να είχε γίνει!

 • 17 Μαρτίου 2024, 12:38 | Ιατρός

  Σωστή και Δίκαια η προτεινόμενη αλλαγή. Αποκαθιστά ανισότητες και αποτελεί σημαντικό μέτρο για την προσέλευση και παραμονή ικανών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την πάταξη της παραοικονομίας και γενικά τον εξορθολογισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας.

  Σχόλια, Παρατηρήσεις, Ερωτήσεις

  1. Μπορεί ο Διοικητής (ή Πρόεδρος) να ΜΗΝ εγκρίνει την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου εάν πληρούνται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις (μη άσκηση κλινικού έργου σε ασθενείς του Νοσοκομείου και μη διατάραξη, διαφοροποίηση ή παραβίαση της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου); Σε ποιές περιπτώσεις;
  Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο Νόμο και όχι να υπάρχουν πιθανότητες διφορούμενης ερμηνείας.

  2. Υπάρχει κάποιος λόγος για να υποβάλλονται επανειλημμένες αιτήσεις και να μην αρκεί μια κατά την έναρξη του ιδιωτικού έργου; Η αίτηση να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε (τι εξυπηρετεί η αίτηση μόνο τα δύο συγκεκριμένα δεκαπενθήμερα του έτους;).

  3. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταργηθεί (ή αυξηθεί σημαντικά, π.χ τετραπλάσιο του ισχύοντος) το ανώτατο όριο αποδοχών των ιατρών ΕΣΥ (παρ.12, άρθρου 54, Ν. 4999/2022) ώστε να έχει ουσιαστικό οικονομικό αντίκρισμα η έναρξη παροχής ιδιωτικού έργου (κόστος εξοπλισμού, κόστος λειτουργίας κλπ).
  Τέλος, να καταργηθεί η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχών του Ν. 1256/1982 (αναχρονιστικό και άνευ περιεχόμενου μέτρο για τις σημερινές συνθήκες !!).
  Είναι σαφές ότι τα κέρδη από το ιδιωτικό έργο υπόκεινται σε φορολόγηση τους σύμφωνα με τα ισχύοντα.

  Μόνο με τόλμη, προσαρμοστικότητα και χωρίς αγκυλώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις των εθνικών συστημάτων υγείας.

 • 16 Μαρτίου 2024, 02:14 | κατια

  Δεν μας ενδιαφερουν οι αποψεις του ΠΙΣ ουτε των συνδικαλιστικων οργανων. ΟΙ ιατροι του ΕΣΥ δεν θα τους ξαναφηφισουν γιατι εκπροσωπουν συμφεροντα. Ειναι δικο μου δικαιωμα να αποφασισω εαν θα εργαστω περισσοτερο η οχι δεν θα το αποφασισει ο ΠΙΣ. Ενδιαφερονται ξαφνικα ολοι εαν θα κουραστω η οχι. Που ηταν ΠΙΣ να ενδιαφερθει για την υγεια μου οταν εκανα 15 εφημεριες τον μηνα !!!!
  Οι ιατροι ΕΣΥ επαρχιακων Νοσοκομειων ευχαριστουμ τον υπουργο που δινει το δικαιωμα και σε μας για ιδιωτικο εργο οπως εχει κανει για τους ιατρους α ζωνης

 • 15 Μαρτίου 2024, 20:16 | Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου

  Οι ομόφωνα ψηφισμένες θέσεις της ΓΣ του ΠΙΣ αλλά και του συνόλου των θεσμικών και συνδικαλιστικών οργάνων των ιατρών είναι υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών ΕΣΥ με άμεση αναβάθμιση των μισθολογικών τους απολαυών στο μέσο όρο των γιατρών της ευρωζώνης.

 • Με τη χορήγηση άσκησης ιδιωτικού έργου στους ιατρούς του ΕΣΥ καταλύεται το ήδη αποδιοργανωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Ευοδώνει τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων με αποτέλεσμα αφενός να υποβαθμίζεται η παροχή περίθαλψης στους «μη πελάτες» και αφετέρου οι «πελάτες» να έχουν πιθανόν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση εντός των νοσοκομείων γεγονός που θα πλήξει ιδιαίτερα τους χρόνιους πάσχοντες και οικονομικά ασθενέστερους. Δυστυχώς θυμίζει το μοντέλο του ΙΚΑ που όλοι γνωρίζουμε τις παθογένειές του.
  Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο όπως και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, λόγω πολυσυστημικών επιπλοκών των νοσημάτων, χρειάζονται άμεση πρόσβαση στο ΕΣΥ για επισκέψεις σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, εξετάσεις νοσηλείες και χειρουργεία.
  Στην παρούσα κατάσταση υπάρχει δυσκολία πρόσβασης των χρονίως πασχόντων σε ιατρούς και δομές του δημοσίου. Το φαινόμενο αυτό θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο με την άσκηση του ιδιωτικού έργου από τους ιατρούς του ΕΣΥ δεδομένου ότι οι ιδιώτες-ασθενείς τους θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο ΕΣΥ για οποιαδήποτε ιατρική πράξη, νοσηλεία επέμβαση κ.λ.π. ένεκα της πληρωμής στο ιδιωτικό ιατρείο και θα παραγκωνίζονται οι οικονομικά ασθενέστεροι.
  Παράλληλα οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου στους ιατρούς του ΕΣΥ, που προβλέπονται στο εν λόγω νομοσχέδιο, δεν εξασφαλίζονται αφού θα είναι αδύνατο να ελεγχθεί από τον εκάστοτε πολίτη ο πραγματικός λόγος αναμονής στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αν δηλαδή η σειρά του έχει παρακαμφθεί λόγω πελατειακών σχέσεων ή υπάρχει πραγματική ζήτηση που προηγείται της σειρά του.
  Είναι φυσικό άλλωστε και οι ίδιοι οι γιατροί να δουν τελικά το νοσοκομειακό τους έργο ως πάρεργο και να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο ιδιωτικό τους έργο προκειμένου να αυξήσουν τις αποδοχές τους.
  Τέλος η Πολιτεία πρέπει να δώσει πραγματικές αυξήσεις στους ιατρούς του ΕΣΥ προκειμένου να διατηρηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και όχι να τους αναγκάζει σε επιπλέον εργασία για την αύξηση των αποδοχών ορισμένων από αυτούς αφού πολλοί λόγω έλλειψης προσωπικού, εξαντλητικών ωραρίων, ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων δεν θα μπορέσουν ποτέ να ιδιωτεύσουν.

 • 14 Μαρτίου 2024, 23:25 | ΦΩΤΗΣ

  Συγχαρητήρια κε Υπουργέ, διότι με το νόμο αυτό δίνεται τη δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς του ΕΣΥ, εφόσον το θέλουν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο, ΚΑΙ σε αυτούς που εργάζονται σε νοσοκομεία Β κ Γ ζώνης.
  Και εξηγώ για τους συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν οτι δεν καταλαβαίνουν: Το δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου έχει ηδη δοθεί στους γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται σε νοσοκομεία Α ζώνης με το νόμο της κα Γκάγκα. Απομένει μόνο, η έκδοση μιας ερμηνευτική εγκυκλίου, κάτι το απολύτως τυπικό.
  Γι’αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, λοιπόν, με το νόμο αυτό ο κος Γεωργιάδης δίνει το δικαίωμα και στους γιατρούς νοσοκομείων Β κ Γ ζώνης να ασκούν ιδιωτικό έργο, διότι αίρεται ως προϋπόθεση η διενέργεια απογευματινών ιατρείων, κάτι το ανέφικτο σε περιοχές όπως πχ Λέρος, Σάμος, Μολάους κ αλλού. Και θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό.
  Επαναλαμβάνω ότι για Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ έχει ήδη ψηφιστεί. Οπότε στη φανταστική περίπτωση που δεν ψηφιστεί ο νόμος αυτός από το κοινοβούλιο, ισχύει ο προηγούμενος της κα Γκάγκα.
  Οι γιατροί των μεγάλων πόλεων δεν έχουν πρόβλημα σε αντίθεση με τους γιατρούς της επαρχίας.
  Αγαπητοί συνάδελφοι αντιλαμβανεστε, πως για να πας μπροστά κ να σε εμπιστευτεί ο κόσμος χρειάζεται κόπος κ διάβασμα κ οχι να λέει ο καθένας ότι θέλει χωρίς να έχει ιδέα των νόμων.

  Κε Γεωργιάδη οι γιατροί του ΕΣΥ της επαρχίας σας ευχαριστούν από καρδιάς γιατί είστε ο μόνος που με το νομοσχέδιο σας, λύνετε προβλήματα τους!
  Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

 • 14 Μαρτίου 2024, 23:07 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Συγχαρητήρια κε Υπουργέ, διότι με το νόμο αυτό δίνεται τη δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς του ΕΣΥ, εφόσον το θέλουν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο, ΚΑΙ σε αυτούς που εργάζονται σε νοσοκομεία Β κ Γ ζώνης.
  Και εξηγώ για τους συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν οτι δεν καταλαβαίνουν: Το δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου έχει ηδη δοθεί στους γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται σε νοσοκομεία Α ζώνης με το νόμο της κα Γκάγκα. Απομένει μόνο, η έκδοση μιας ερμηνευτική εγκυκλίου, κάτι το απολύτως τυπικό.
  Γι’αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, λοιπόν, με το νόμο αυτό ο κος Γεωργιάδης δίνει το δικαίωμα και στους γιατρούς νοσοκομείων Β κ Γ ζώνης να ασκούν ιδιωτικό έργο, διότι αίρεται ως προϋπόθεση η διενέργεια απογευματινών ιατρείων, κάτι το ανέφικτο σε περιοχές όπως πχ Λέρος, Σάμος, Μολάους κ αλλού. Και θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό.
  Επαναλαμβάνω ότι για Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ έχει ήδη ψηφιστεί. Οπότε στη φανταστική περίπτωση που δεν ψηφιστεί ο νόμος αυτός από το κοινοβούλιο, ισχύει ο προηγούμενος της κα Γκάγκα.
  Οι γιατροί των μεγάλων πόλεων δεν έχουν πρόβλημα σε αντίθεση με τους γιατρούς της επαρχίας.
  Αγαπητοί συνάδελφοι αντιλαμβανεστε, πως για να πας μπροστά κ να σε εμπιστευτεί ο κόσμος χρειάζεται κόπος κ διάβασμα κ οχι να λέει ο καθένας ότι θέλει χωρίς να έχει ιδέα των νόμων.

  Κε Γεωργιάδη οι γιατροί του ΕΣΥ της επαρχίας σας ευχαριστούν από καρδιάς γιατί είστε ο μόνος που με το νομοσχέδιο σας, λύνετε προβλήματα τους!
  Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

 • 14 Μαρτίου 2024, 09:04 | ΣΜ

  Προσοχή, στην παράγραφο (αε): ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πουθενά ορισμός για τις εκδηλώσεις Τύπου Α και Β. Υπήρχε παλιότερα σε εγκυκλίους του ΕΟΦ (που θα ήταν βεβαια περίεργο ο Νόμος να παραπέμπει σε ορισμούς εγκυκλίου…), αλλά πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό. Επομένως πρέπει να οριστεί σαφώς τι συνιστά εκδήλωση Τύπου Α και τι Τύπου Β.

 • 14 Μαρτίου 2024, 09:48 | Γιώργος

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι πολύ σωστό διορθώνει λάθοι και αδικίες . Οι μόνο που διαφωνούν φυσικά είναι οι συνδικαλιστές και πρόεδροι διαφόρων εταιρειών που θα μείνουν χωρίς αντικείμενο .
  Ένα μεγάλο μπράβο στο Υπουργό κ. Γεωργιάδη

 • 14 Μαρτίου 2024, 01:45 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

  Συγχαρητήρια στον Υπουργό Αδωνι Γεωργιαδη και στην κ Γκάγκα.Επιτέλους καταργείται ο αναχρονιστικός ,αντιπαραγωγικός νόμος της τελευταίας 40 ετίας που καταδίκασε τον Ελληνα ιατρό σε Δημόσιο υπάλληλο ,να ζεί υποαμοιβόμενος και να εφημερεύει συνεχώς ,χωρίς κάποια διέξοδο να αμοίβεται νόμιμα ιδιωτικά.
  Μπράβο αποδεικνύει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι είναι μεταρρυθμιστής και θέλει να προσφέρει στην Ελλάδα.

 • Συγχαρητήρια στον Υπουργό ΑδΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και στην κ Γκάγκα.
  Εστω και καθυστερημένα καταργείται ο νόμος που καταδίκασε τον Ελληνα ιατρό να ζει ώς Δημόσιος υπάλληλος υποαμοιβώμμενος, με νοοτροπία Δημοσίου.
  Τελειώνει η περίοδος σκοταδισμού και η χώρα ανασαίνει βαθιά
  Ευχομαι να ψηφισθεί το νομοσχέδιο

 • 14 Μαρτίου 2024, 01:42 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

  Συγχαρητήρια στον Αδωνι Γεωργιάδη , στην κ Γκάγκα και στον κ Μητσοτάκη που έστω και καθυστερημένα προχωρούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που χρειάζεται
  η χώρα.
  Ο σημερινός Υπουργός καταργεί τον αναχρονιστικό , Δημοσιουπαλληλικό και Σοσιαλιστικό νόμο της προηγούμενης 40 ετίας που εξευτέλισε τον Ελληνα γιατρό και τον καταδίκασε Δημόσιο υπάλληλο και μάλιστα κακοπληρωμένο.
  Τελειώνει μια εποχή σκοταδισμού και κομματοκρατίας.
  Μπράβο στον ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
  Εύχομαι να ψηφισθεί το νομοσχέδιο …

 • 14 Μαρτίου 2024, 01:59 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

  Συγχαρητήρια στον Αδωνι Γεωργιάδη , στην κ Γκάγκα και στον κ Μητσοτάκη.
  Με την κατάργηση του επαίσχυντου , αναχρονιστικού νόμου Του ΠΑΣΟΚ που κυριάρχησε τα τελευταία 40 χρόνια περίπου ,τελειώνει το καθεστώς σκοταδισμού
  και κομματοκρατίας που εξευτέλισε τον Ελληνα γιατρό . Τον καταδίκασε να ζεί και να εφημερεύει συνεχώε υποαμοιβώμενος και με νοοτροπία Δημόσιου υπαλλήλου, χωρίς τη δυνατότητα να εργάζεται νόμιμα εκτός ωραρίου.
  Αίσχος και ντροπή για την ανακοίνωση του Συλλόγου των ιατρών , του ΠΙΣ περί αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου
  Ευχομαι να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους

 • 14 Μαρτίου 2024, 00:46 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

  Συγχαρητήρια στον Υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη , στην Κ.Γκάγκα και φυσικά στο κ Μητσοτάκη που έστω και καθυστερημένα προχωρά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ή χώρα για να πάει μπροστά.
  Με την κατάργηση της πλήρους αποκλειστικότητας του ιατρού ΕΣΥ ,του επαίσχυντου νόμου που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ πριν 40 χρόνια περίπου τελειώνει ενας κύκλος χρόνιου εξευτελισμού του Ελληνα γιατρού. Μόνο στα φασιστικά καθεστώτα ισχύει ο νόμος της πλήρους αποκλειστικότητας του υπαλλήλου. Δηλαδή καταργείται η δουλεία ,η κακώς αμειβόμενη εργασία και η νοοτροπία του Δημοσίου δηλαδή της εξάρτησης του ιατρού από ενα μισθό Δημοσίου και η απαγόρευση του να δουλεύει ιδιωτικά νόμιμα. Γιατί να ισχύει αυτή η αδικία ο γιατρός που εφημερεύει μια εβδομάδα κάθε μήνα και αντιμετωπίζει δύσκολα περιστατικά στην εφημερία Δημόσιου Νοσοκομείου να μην μπορεί να πραγματοποιήσει μια επέμβαση ιδιωτικά νόμιμα και να αντιμετωπίζεται ώς ο παράνομος στα ιδιωτικά Νοσοκομεία;
  Ευτυχώς που ο Αδωνις Γεωργιάδης τιμά τη λέξη ΕΛΛΗΝΑΣ βουλευτής , που παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων μου ιατρών προχωρά στην αναγκαία ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
  Τελειώνει μια σκοτεινή περίοδος σκοταδισμού και κομματοκρατίας , όπου οικολλητοί εβρισκαν μια θέση στο ΕΣΥ μέχρι τα βαθιά γεράματα.
  Αισχος και ντροπή στους συναδέλφους μου γιατρούς του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την άθλια ανακοίνωση που εξέδωσαν περί αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξυ ιατρών Δημοσίου και ιατρών ΕΣΥ.
  Πως να γίνει αυτό όταν ο ασθενής επιλέξει το Δημόσιο , είναι αδύνατο να οδηγηθεί στο ιδιωτικό ιατρείο.
  Ευχομαι να ψηφιστεί τελικά το νομοσχέδιο και να πάνε όλα καλά.

 • 14 Μαρτίου 2024, 00:30 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

  Συγχαρητήρια στον Υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη , στην Κ.Γκάγκα και φυσικά στο κ Μητσοτάκη που έστω και καθυστερημένα προχωρά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ή χώρα για να πάει μπροστά.
  Με την κατάργηση της πλήρους αποκλειστικότητας του ιατρού ΕΣΥ ,του επαίσχυντου νόμου που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ πριν 40 χρόνια περίπου τελειώνει ενας κύκλος χρόνιου εξευτελισμού του Ελληνα γιατρού. Μόνο στα φασιστικά καθεστώτα ισχύει ο νόμος της πλήρους αποκλειστικότητας του υπαλλήλου. Δηλαδή καταργείται η δουλεία ,η κακώς αμειβόμενη εργασία και η νοοτροπία του Δημοσίου δηλαδή της εξάρτησης του ιατρού από ενα μισθό Δημοσίου και η απαγόρευση του να δουλεύει ιδιωτικά νόμιμα. Ο ιατρός ΕΣΥ δεν είναι εγγεγραμμένος στον ιδιο σύλλογο με τους στρατιωτικούς και Πανεπιστημιακούς;Γιατί να ισχύει αυτή η αδικία ο γιατρός που εφημερεύει μια εβδομάδα κάθε μήνα και αντιμετωπίζει δύσκολα περιστατικά στην εφημερία Δημόσιου Νοσοκομείου να μην μπορεί να πραγματοποιήσει μια επέμβαση ιδιωτικά νόμιμα και να αντιμετωπίζεται ώς ο παράνομος στα ιδιωτικά Νοσοκομεία;
  Ευτυχώς που ο Αδωνις Γεωργιάδης τιμά τη λέξη ΕΛΛΗΝΑΣ βουλευτής , που παρά τις αντιδράσεις των συναδέλφων μου ιατρών προχωρά στην αναγκαία ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
  Τελειώνει μια σκοτεινή περίοδος σκοταδισμού και κομματοκρατίας , όπου οικολλητοί εβρισκαν μια θέση στο ΕΣΥ μέχρι τα βαθιά γεράματα.
  Αισχος και ντροπή στους συναδέλφους μου γιατρούς του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την άθλια ανακοίνωση που εξέδωσαν περί αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξυ ιατρών Δημοσίου και ιατρών ΕΣΥ.
  Πως να γίνει αυτό όταν ο ασθενής επιλέξει το Δημόσιο , είναι αδύνατο να οδηγηθεί στο ιδιωτικό ιατρείο.
  Ευχομαι να ψηφιστεί τελικά το νομοσχέδιο και να πάνε όλα καλά.

 • 13 Μαρτίου 2024, 21:03 | Χάρης Κασίμης

  Το παρόν νομοσχέδιο είναι πρωτοποριακό , καταργεί την προηγούμενη δέσμευση του ιατρού στην αποκλειστικότητα του Δημοσίου δηλαδή στη δουλεία που τον καταδίκασε ό νόμος του ΠΑΣΟΚ και αποτέλεσε τα δεινά και τον εξευτελισμό του Ιατρού για 40+ χρόνια .Μόνο στα εναπομείναντα φασιστικά κομμουνιστικά καθεστώτα υπάρχουν τέτοιοι νόμοι.Αξίζουν συγχαρητήρια καταρχάς στην κ.Γκάγκα και προφανώς στον Αδωνι Γεωργιάδη που τιμάει τη λέξη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θέλει να κάνει πράξη τη λέξη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της κοινωνίας, καθώς και στο κ Μητσοτάκη Κυριάκο που αγωνίζεται έστω και καθυστερημένα να αλλάξει τα κακώς κείμενα της Ελληνικής πολιτικής της υγείας . Τη στιγμή που όλη η παγκόσμια κοινότητα εξελίσσεται , εμείς έχουμε ακόμα δυστυχώς επαίσχυντους νόμους.
  Ντροπή στους συναδέλφους μου ιατρούς του Π.Ι.Σ ΓΙΑ την ανακοίνωση ως προς τον αθέμιτο αναταγωνισμό.
  Ποιόν ανταγωνισμό , στο ΕΣΥ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΥΛΙΆ και παίρνουν ψίχουλα.
  Ο ασθενής επιλέγει το ΕΣΥ ή το ιδιωτικό , δεν θα πάρει κανένας ασθενή για ιδωτικό Νοσηλευτήριο πολύ απλά γιατί κανένας ασθενής δεν θα πάει ιδιωτικά.
  Συγχαρητήρια πολλά , εύχομαι να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους

 • 13 Μαρτίου 2024, 21:38 | Χάρης Κασίμης

  Το παρόν νομοσχέδιο είναι πρωτοποριακό , καταργεί την προηγούμενη δέσμευση του ιατρού στην αποκλειστικότητα του Δημοσίου δηλαδή στη δουλεία που τον καταδίκασε ό νόμος του ΠΑΣΟΚ και αποτέλεσε τα δεινά και τον εξευτελισμό του Ιατρού για 40+ χρόνια .Μόνο στα εναπομείναντα φασιστικά κομμουνιστικά καθεστώτα υπάρχουν τέτοιοι νόμοι.Αξίζουν συγχαρητήρια καταρχάς στην κ.Γκάγκα και προφανώς στον Αδωνι Γεωργιάδη που τιμάει τη λέξη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θέλει να κάνει πράξη τη λέξη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της κοινωνίας, καθώς και στο κ Μητσοτάκη Κυριάκο που αγωνίζεται έστω και καθυστερημένα να αλλάξει τα κακώς κείμενα της Ελληνικής πολιτικής της υγείας . Τη στιγμή που όλη η παγκόσμια κοινότητα εξελίσσεται , εμείς έχουμε ακόμα δυστυχώς επαίσχυντους νόμους.
  Ντροπή στους συναδέλφους μου ιατρούς του Π.Ι.Σ ΓΙΑ την ανακοίνωση ως προς τον αθέμιτο αναταγωνισμό.
  Ποιόν ανταγωνισμό άσχετοι , στο ΕΣΥ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΥΛΙΆ και παίρνουν ψίχουλα.
  Ο ασθενής επιλέγει το ΕΣΥ ή το ιδιωτικό , δεν θα πάρει κανένας ασθενή για ιδωτικό Νοσηλευτήριο πολύ απλά γιατί κανένας ασθενής δεν θα πάει ιδιωτικά.
  Συγχαρητήρια πολλά , εύχομαι να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους

 • 13 Μαρτίου 2024, 20:04 | Χ.Λ.

  Αδειοδότηση ιατρείου με καθυστερήσεις από μηχανικό, πολεοδομία, κτηματολόγιο, δήμο…10Κ. Εξοπλισμός, μηχανήματα…δικτύωση,προώθηση, συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα, social media, συμμετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες, πάντα σεβόμενοι την ιατρική δεοντολογία για να γίνει γνωστό το ιατρείο. Λογιστές, επαγγελματικός λογαριασμός, My data αποδείξεις, pos…ανανέωση ανακαίνιση ιατρείου, και εξοπλισμού. Συνεχής επιμόρφωση. Εδραίωση εκατοντάδων σχέσεων θεράποντος ασθενούς…οι ΕΣΥτες πώς θα τα κάνουν όλα αυτά; Σε παταράκια ιδιωτικών κλινικών θα καταλήξουν, με υπέρογκο ενοίκιο (Διαβάζω κάτι 600αρια και γελώ), με τί κέρδος τελικά; Ο υπουργός έκανε άριστα, αλλά τους έδωσε ένα πουκάμισο αδειανό.

 • 13 Μαρτίου 2024, 20:26 | ΝΙΚΟΣ

  Καλησπέρα σας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τους ιατρούς του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»? Εάν όχι να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις.

 • 13 Μαρτίου 2024, 16:23 | Α. Τ.

  κ. Υπουργέ, δεν είναι στην σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο και μία τίμια στάση είναι η παραδοχή ότι κάνατε λάθος εσείς και οι σύμβουλοί σας ώστε να αποσύρετε την επίμαχη διάταξη. Απλά να σας αναφέρω την περίπτωση, στο πλαίσιο της ισονομίας, να ζητούσαν οι δικαστικοί να ασκήσουν ιδιωτικό έργο για να ενισχύσουν τα οικονομικά τους και να ανοίξουν δικηγορικά γραφεία τα οποία, μάλιστα, θα λειτουργούν μέσα στα δικαστήρια το απόγευμα. Ομοίως οι αστυνομικοί να εργάζονται ως ιδιωτικοί ντεντέκτιβ με έδρα τα αστυνομικά τμήματα, οι μηχανοδηγοί να εργάζονται οδηγοί στα λεωφορεία και ταξί, οι καθηγητές να ανοίγουν φροντιστήρια και πάει λέγοντας.
  Επίσης είναι ανήθικο και προσβλητικό για τον πολίτη-ασφαλισμένο να πληρώνει εισφορές, φορολογία άμεση και έμμεση για την συντήρηση των νοσοκομείων και τους μισθούς των υγειονομικών και να ξανά πληρώνει τον γιατρό που θα ασκεί ιδιωτικό έργο σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν θα έχει έξοδα αλλά μόνο έσοδα. Επίσης αν ο στόχος σας είναι η εξάλειψη της διαφθοράς και η απαλλαγή του πολίτη από το γνωστό φακελάκι , μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα θα πετύχετε.
  Η απόδειξη είναι απλή, αρκεί να δείτε τι συμβαίνει στις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές (όλες είναι), όπου εκεί ισχύει η συμμετοχή του ασφαλισμένου με 30% επί της ασφαλιστικής τιμής (δηλαδή του Κ.Ε.Ν.). Οι κλινικές χρεώνουν τον ασφαλισμένο ιδιωτικά και όχι μόνο την συμμετοχή στο Κ.Ε.Ν. και πληρώνει και ο ΕΟΠΥΥ, δηλαδή έχουμε διπλές χρεώσεις με τον Οργανισμό να γνωρίζει αυτή την τεράστια απάτη κατά των δημόσιων οικονομικών και την καταλήστευση των ασφαλισμένων ταυτόχρονα. Για αυτήν την τεράστια απάτη που συμβαίνει από ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ έχω υποβάλει καταγγελία κατά του Οργανισμού και η Ε.Α.Δ. έχει συντάξει πόρισμα σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της στις 28/02/24 και καλό θα είναι εάν δεν σας το κοινοποίησαν, όπως είναι υποχρεωμένοι, να το αναζητήσετε και να το λάβετε υπόψη πριν προβείτε στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Με λίγα λόγια καλό θα είναι να προβείτε πρώτα στην πάταξη της διαφθοράς που εδρεύει μέσα στον ΕΟΠΥΥ, στην πρώην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχων και μετά όλα τα άλλα.
  Είναι ενδεικτική η περίπτωση, σύμφωνα με το πόρισμα, όπου επιθεωρήτρια του ΕΟΠΥΥ ελέγχεται πειθαρχικά με το ερώτημα της απόλυσης αλλά δεν είναι και η μόνη..
  Στην τελική ψηφίστε τις διατάξεις αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τους εργαζόμενους και συνταξιούχους αφού επιλέγει η πολιτεία η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών υγείας να αποζημιώνεται ιδιωτικά. Η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας μόνο σε κατέχοντες θα επιδεινώσει περαιτέρω, την ήδη επιβαρυμένη, υγεία των πολιτών με άμεσες συνέπειες για την κοινωνική συνοχή το ασφαλιστικό και την υπογεννητικότητα.
  Η πρότασή μου είναι απλή και άμεσα εφαρμόσιμη..άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Υ., των διατάξεων περί Κ.Ε.Ν. (όντως πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι τιμές) και των όρων των συμβάσεων από τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές με ταυτόχρονη ενημέρωση των ασφαλισμένων για τα δικαιώματά τους από το Υπ.Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ. Σε πραγματικό χρόνο να λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από την κλινική το εισιτήριό τους όπου θα αναγράφει την συμμετοχή τους όπως ακριβώς με τα παραπεμπτικά ώστε να μην καταληστεύονται από τις ιδιωτικές Κλινικές. Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος και οι πάροχοι να υφίστανται κυρώσεις για αντισυμβατική συμπεριφορά προς τους ασφαλισμένους οι οποίες σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ φτάνουν μέχρι την διακοπή της σύμβασης.
  Κατά συνέπεια όπως βλέπετε υπάρχει η λύση αρκεί να θέλετε να την εφαρμόσετε και θα έχετε την ευγνωμοσύνη των πολιτών.

 • 13 Μαρτίου 2024, 16:27 | Στεφανος

  Το νομοσχέδιο δεν διευκρινίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γιατρών.

  Δεν καθορίζει μέγιστο και ελάχιστο αριθμό εφημεριών που είναι το
  κλειδί.

  Αν ένας γιατρός αναγκάζεται να παραβιάζει το μέγιστο χρόνο εργασίας που ορίζεται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες κάνοντας 8,10,12 εφημερίες το μήνα συν τα τακτικά ιατρεία κ το πρωινό ωράριο, πότε ακριβώς θα λειτουργήσει το ιατρείο, που απαιτεί και μια επένδυση χιλιάδων ευρώ?

  Αν το επόμενο εξάμηνο ο διοικητής αναστείλει την άδεια γιατί έχουν αλλάξει οι ανάγκες του νοσοκομείου, ποιος θα αναλάβει το κόστος της οικονομικής καταστροφής?

  Δημιουργεί κατάφωρη αδικία σε γιατρούς που υπηρετούν σε υποστελεχωμένα τμήματα και εκ των πραγμάτων υπερεργάζονται, αφού δεν μπορούν πρακτικά να εκτελούν και ιδιωτικό έργο και ευνοεί τους γιατρούς που ήδη εργάζονται λιγότερο αφού μπορούν να έχουν έξτρα εισόδημα. Γαλέρα για τους μεν και παντεσπάνι για τους δε.

  ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
  θα ήταν να καθοριστεί ακριβώς ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός εφημεριών ανα βδομάδα , σαφές καθηκοντολόγιο και να δοθεί η δυνατότητα ιδιωτικού έργου σε όλους με βάση κοινά κριτήρια.

  Τέλος το εξάμηνο είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Ανά 3 μήνες είναι αρκετός χρόνος.

 • Η Ένωση ιδιωτών Νεφρολόγων υιοθετεί τις εκφρασμένες απόψεις του Π.Ι.Σ. και της ΕΙΝΑΠ επί του θέματος. Με την επιστολή μας προς το Υπουργείο από 2/11/2022 είχαμε εκφρσάσει την αντίθεσή μας προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτική εργασία, τουλάχιστον με τον τρόπο που αυτό επιχειρείται στο εν λόγω νομοσχέδιο.

  Κάθε πλευρά φυσικά μπορεί να στηρίζει το συμφέρον της. Καθήκον όμως της πολιτείας είναι να εξασφαλίζει ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροχρόνια βάση, κάτι που προφανώς δεν επιτυγχάνεται με δουλειές του ποδαριού όπως αυτή. Η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι περισσότερο ενδιαφέρεται να τσεκάρει άλλο ένα tick-box παρά να λύσει πραγματικά το πρόβλημα επιβίωσης του Ε.Σ.Υ. Κρίνοντας από την εμεπιρία μας και τη γνώση των Συστημάτων Υγείας των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, η στήριξη του Ε.Σ.Υ. είναι πολύ πιο πολύπλοκο θέμα και απαιτεί γνώση και πολύ περισσότερη δουλειά από τις ασκήσεις επί χάρτου της κυβάρνησης, προφανώς καθ’ υπαγόρευση συγκεκριμένων κέντρων που νομίζουν ότι θα οφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.

  Η πάγια άποψη της ΕΝ.Ι.Ν. σε θέματα πολιτικής υγείας είναι ότι παρόμοιες κοσμογονικές αλλαγές που αλλάζουν τον ίδιο τον χαρακτήρα της υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα μας θα πρέπει να αποφασίζονται μόνο μετά από συνεννόηση με τις άλλες κοινοβουλευτικές παρατάξεις και κυρίως μετά από λεπτομερή μελέτη των συνεπειών και μακροχρόνια ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει δε να εφαρμόζονται σταδιακά και σε βάθος δεκαετίας ή εικοσαετίας ώστε να εξισορροπούνται και απορροφούνται οι αναταράξεις που αυτονόητα φέρνουν στην κοινωνία και τις επαγγελματικές τάξεις.

 • 12 Μαρτίου 2024, 23:58 | Νικολαος

  Επιτέλους αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος των ιατρών του ΕΣΥ. Μπραβο υπουργέ. Μόνο σκεφτείτε το δεσμευτικό 6μηνο, είναι υπερβολικό, νομίζω πως είναι αρκετό να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες με έλεγχο απο τα διοικητικά όργανα και ο Γιατρος να λογοδοτεί σε περίπτωση που υποπέσει σε παράπτωμα πχ αθέτηση ωραρίου η μη συμπλήρωσης των ωρών/αριθμου εφημεριών/εξωτερικων ιατρείων στο νοσοκομείο. Προς τι η ανανέωση ανά 6μηνο δεν έχει λογική και δημιουργεί σύγχυση.

 • 12 Μαρτίου 2024, 23:11 | Ι.Ρ.

  Το νομοσχέδιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις:

  1. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η ρύθμιση αυτή αφορά και τους επικουρικούς ιατρούς.

  2. Στην Ελλάδα οι δικλείδες ασφαλείας έχουν δημιουργηθεί για να καταπατούνται, προσωπικά πιστεύω ότι καλώς υπάρχουν, αλλά οι ποινές θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηρές π.χ. αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το πρώτο παράπτωμα!

  3. Ο νόμος είναι πολύ ελαστικός για τις μεγάλες πόλεις και πολύ ανελαστικός για την επαρχία!

  4. Οι ιδιώτες ιατροί να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ιατρούς του ΕΣΥ.

  5. Να μπορούν όλες οι ειδικότητες να εργάζονται στα νοσοκομεία, δηλαδή οι παθολόγοι να επανδρώνουν το παθολογικό ιατρείο με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν μαζί και εφημερία και να πληρώνονται με μπλοκάκι. Για τους χειρουργούς δε, να μπορούν να βάζουν τα χειρουργεία τους είτε πρωινά, είτε απογευματινά με σύγχρονη εφημερία την ημέρα του χειρουργείου και την επόμενη ημέρα με εφημερία ετοιμότητας και φυσικά η αμοιβή τους για την εφημερία να είναι με μπλοκάκι.

 • 12 Μαρτίου 2024, 16:40 | ΚΛΑΙΡΗ

  Ένα μεγάλο μπράβο στον υπουργό κο Γεωργιάδη, που βλέπει το μέλλον. Πολύ σωστό το μέτρο που επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Θα δημιουργήσει υγιείς συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία κ θα διορθώσει τις αδικίες του παρελθόντος.Θα κρατήσει τους γιατρούς στο ΕΣΥ κ θα σταματήσει τη «φυγη» των γιατρών προς τα νοσοκομεία του εξωτερικού. Επίσης θα περιορίσει τη δράση των «δήθεν» συνδικαλιστών,που η φωνή τους, σωστά,δεν ακούγεται απο τους συναδέλφους,κάτι που φαίνεται και από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γιατρών του ΕΣΥ στις διάφορες απεργίες (περίπου 5%).
  Τα χρόνια της ομηρίας των γιατρών του ΕΣΥ σ’ενα σύστημα υγείας κουρασμένο τελείωσαν.
  Υπουργέ συνεχίστε το θεάρεστο έργο σας κ να ξέρετε πως η πλειοψηφία των γιατρών του ΕΣΥ είναι στο πλευρό σας!

 • 12 Μαρτίου 2024, 07:58 | Νίκος

  Να διευκρινιστεί εάν οι ασφαλιστικές εισφορές θα οδηγήσουν σε επιπλέον επικουρική σύνταξη.
  Προς την σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο.

 • 11 Μαρτίου 2024, 23:44 | ΕΛΕΥΕΘΡΙΟΣ

  Πολύ σωστό μέτρο που αποκαθιστά μια τεράστια αδικία για τους γιατρούς του ΕΣΥ όλα αυτά τα χρόνια. Η κίνηση αυτή γίνεται όχι για να χτυπηθούν οι ιδιώτες ιατροί αλλά για να δοθούν κίνητρα ώστε νέοι γιατροί να ενισχύσουν το ΕΣΥ. Όποιος παρακολουθεί τις προκηρύξεις θα έχει δει ότι θέσεις ειδικά παθολόγων και αντίστοιχών ειδικοτήτων παραμένουν κενές ακόμα και σε κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας αφού οι νέοι γιατροί προτιμούν το ελεύθερο επάγγελμα λόγω αυξημένων αποδοχών και αποφυγή των εφιαλτικών εξουθενωτικών εφημεριών. Πλέον δίνεται ένα σοβαρό κίνητρο για να ενταχθούν νέοι γιατροί με όρεξη για δουλεία και όχι αργόμισθοι που θα μπουν στο δημόσιο για να κάνουν απλά τα απαραίτητα.
  Μερικές προτάσεις για βελτίωση του νόμου θα ήταν
  1)Η άδεια για άσκηση ιδιωτικού έργου να ισχύει αυτόματα χωρίς την συγκατάθεση του διοικητή και άμα διαπιστωθούν παραβάσεις κτλ τότε να αναστέλλεται. Αλλιώς μπορεί να δίνεται η άδεια σε κάποιους ή σε γιατρούς κάποιον νοσοκομείων κ σε άλλους να μην δίνεται ανάλογα με την άποψη του εκάστοτε διοικητή και τις σχέσεις με τους γιατρούς. Πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η ισονομία.
  2) Η άδεια δεν μπορεί να είναι ανά 6μηνό γιατί η επένδυση που πρέπει να κάνει ένας γιατρός είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά μεγάλη και δεν γίνεται πχ να νοικιάσεις έναν χώρο για 5 χρόνια και σε 6 μήνες να περιμένεις να δεις τι θα γίνει ή να αγοράσεις ένα μηχάνημα υπερήχου υψηλού κόστους που για να το αποσβέσεις να θέλει μεγάλη προσπάθεια χρόνων.
  3)Το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει τεθεί από αρκετούς συναδέλφους
  4)Θα πρέπει να δοθεί κάποια βοήθεια για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού πχ ΕΣΠΑ όπως έχει ορθά έχει δοθεί σε ιδιώτες γιατρούς ή εξαίρεση του ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού
  5) Το σημείο για την παρουσία ασθενών στα τακτικά ιατρεία δημιουργεί μεγάλη ασάφεια κ αφήνει τον γιατρό ανοιχτό σε κίνδυνο πχ. αν ένας ασθενής π έχει τακτικό ραντεβού σε δημόσια δομή κάποτε στο παρελθόν και εν συνεχεία έρθει αυτοβούλως στο ιδιωτικό ιατρείο του γιατρού θα ευθύνεται ο γιατρός και θα κινδυνεύει ο γιατρός να του κλείσουν το ιατρείο? Πώς θα διαπιστώνει ο γιατρός την πρότερη παρουσία του ασθενούς? Καθώς επίσης αν ένας ασθενής θέλει να διαλέξει κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό να στερείται από αυτών το δικαίωμα αυτό. Επίσης αυτό θα οδηγήσει να μην κάνουν τακτικά ιατρεία εντός νοσοκομείου του ΕΣΥ οι γιατροί επειδή θα φοβούνται για τα ιδιωτικά τους ιατρεία και εν τέλει θα επιβεβαιώσει τους λάθος κατ εμέ ισχυρισμούς ότι με το νομοσχέδιο αυτό αποδυναμώνεται το ΕΣΥ.

  Ευχαριστώ πολύ
  Καλή δύναμη κ. Υπουργέ στο έργο σας

 • 11 Μαρτίου 2024, 19:56 | ΝΙΚΟΣ

  δεν ειναι σωστη η διπλη ασφαλιστικη εισφορα και κρατησεις στο ιδιωτικο εργο. Υπαρχουν ηδη σημαντικεσ κρατησεις στους μισθους ΕΣΥ.
  Επισης καμια εταιρεια δεν προσλαμβανει ανα ΕΞΑΜΗΝΟ υπαλληλους!!!
  Θα περιμενει ο εργοδοτης καθε εξαμηνο αν θα ανανεωθει η αδεια ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ απο τον διοικητη??? ΗΜΑΡΤΟΝ

 • 11 Μαρτίου 2024, 15:42 | Giorgos

  Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα ΟΛΩΝ των δημοσίων υπαλλήλων είναι να διεκδικήσουν-απαιτήσουν, βάση της ισονομίας, να ασκούν νόμιμα ιδιωτικό έργο όπου κι όπως το επιθυμούν τις ώρες που δεν βρίσκονται στο δημόσιο πόστο τους.π.χ. Ο δάσκαλος ή καθηγητής να κάνει νόμιμα ιδιαίτερα μαθήματα ή να ανοίξει φροντιστήριο, ο νομικός να έχει δικό του δικηγορικό γραφείο ή να είναι και υπάλληλος σε κάποιο άλλο δικηγορικό σχήμα, ο μηχανικός κα ανοίξει δικιά του τεχνική εταιρεια, που ξέρεις θα παίρνει και δημόσια έργα…., ή κάποιος να ανοίξει καφενείο σουβλατζίδικο, μπουτίκ, η λίστα παραδειγμάτων που μπορώ να σκεφτώ είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ !!
  Μήπως η κερκόπορτα ανοιξε;;??

 • 11 Μαρτίου 2024, 11:48 | Στέλιος

  Σωστό το μέτρο για να σταματήσει αυτή η αδικία που γινόταν έως τώρα με τους πανεπιστημιακούς και τους στρατιωτικούς ιατρούς. Όλοι πρέπει να είναι ισοι απέναντι σε ένα σύστημα. Και να σταματήσουν οι συνδικαλιστές να φωνάζουν γιατί ήδη έχουν οι περισσότεροι γεμάτες τσέπες.

 • 11 Μαρτίου 2024, 10:42 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ

  Η αμοιβή των ιατρών του ΕΣΥ για υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να υπόκεινται μόνο σε φορολογικές .
  Άλλωστε οι γιατροί του ΕΣΥ υπόκεινται σε σημαντικές εισφορές για την εργασία τους

 • 11 Μαρτίου 2024, 09:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  0Ι ΓΕΝΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ.ΕΤΣΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓ0ΓΡΑΦΗΣΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.