Άρθρο 8 Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2022, την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.3.2024, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 5047/2023 (Α’ 147), δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2025, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε αυτό σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297).
Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, οι ιατροί υποβάλλουν αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα σχετικά με τη μη προκήρυξη ή δέσμευση της θέσης και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών ή την απαλλαγή τους από αυτό, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.
Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί του πρώτου εδαφίου παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου, η οποία πάντως δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν της 30ης.4.2024.

 • 19 Μαρτίου 2024, 01:09 | ΔΜ

  ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ] . ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ .

 • 18 Μαρτίου 2024, 22:59 | Μ.Ζ

  ειναι λαθος η γενικευμένη εφαρμογή της ρύθμισης για τόσο χρονικό διάστημα.
  Οι ιατροί των 67..70..72 ετων στα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία δε συμμετέχουν ενεργά στις γενικές εφημερίες παρά κάνουν μεικτές και ετοιμότητας.
  Τις γενικές εφημερίες τις επωμίζονται νεότεροι συνάδελφοι των 50..55ετών!
  Επιπλέον φαίνονται στη δύναμη της κλινικής και έτσι οι θέσεις δε προκηρύσσονται.
  όπου υπάρχουν ελλείψεις σε τμήματα να μπορούν με απόφαση της Διοίκησης και του Διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με μπλοκάκι.

 • 18 Μαρτίου 2024, 22:29 | Μ.Ζ

  Είναι λάθος η γενικευμένη εφαρμογή της ρύθμισης για τοσο μεγαλο χρονικό διάστημα.
  Οι ιατροί των 67..70..72 ετων στα μεγαλα τριτοβαθμια νοσοκομεια δε συμμετέχουν ενεργά στις γενικές εφημερίες, αλλά γράφουν μεικτές και ετοιμότητας. Τις γενικες εφημερίες τις επωμίζονται οι νεότεροι των 50..55ετων!
  Επιπλέον φαίνονται στη δύναμη της κλινικής και έτσι οι θέσεις δε προκηρύσσονται.
  Αν πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις σε τμήματα με απόφαση της Διοίκησης και του Διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας να τοποθετηθούν σε αυτά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με μπλοκάκι και για όσο διάστημα χρειαστεί.

 • 18 Μαρτίου 2024, 14:05 | Μίλλυ

  Ειναι λάθος η γενικευμένη εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης. Ενω η ρύθμιση αυτή μπορεί να δώσει μια προσωρινή, αν και όχι ιδανική, λύση σε μικρά επαρχιακά νοσοκομεία και νοσοκομεία σε άγονες περιοχές με έλλειψη προσωπικού, η εφαρμογή της σε τριτοβάθμια νοσοκομεία προκαλεί δυσλειτουργίες.
  1. Εάν ο έχων την υπευθυνότητα του τμήματος γιατρός θέλει να παραμείνει στη θέση του, θα φροντίζει η θέση του να μη προκηρύσσεται ποτέ. Αυτό προάγει τη στασιμότητα του τμήματος και προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια σε νεότερους γιατρούς που είναι δίκαιο και φυσιολογικό να θέλουν να εξελιχθούν και να δοκιμασθούν στην διοίκηση σε μία σχετικά νέα ηλικία
  2. Δεν γίνεται ανανέωση και δεν υπάρχουν κίνητρα σε ικανούς γιατρους να προσέλθουν και να στελεχώσουν το ΕΣΥ
  3. Δεν δίνονται διευκρινίσεις κατά πόσον η ρύθμιση ισχύει και σε τμήματα που έχει ορισθεί Συντονιστής Διευθυντής κατόπιν προκήρυξης. Εάν συνυπάρχουν ο νέος εκλεγμένος Συντονιστής Διευθυντής και ο Συνταξιούχος γιατρός που ασκούσε καθήκοντα Συντονιστου Διευθυντού στο τμήμα για χρόνια, δεν πιστεύετε ότι δημιουργούνται συνθήκες δυσλειτουργίας ?
  4. Εφημερίες : Κανένας δεν πιστεύει ότι γιατροί 72 χρονών πραγματοποιούν ενεργείς ( κλειστές ) εφημερίες σε τμήματα αιχμής, όπως είναι οι ΜΕΘ. Στην πραγματικότητα δηλώνονται μικτές εφημερίες, ή ετοιμότητας, που ουσιαστικά είναι τυπικές και δεν προσφέρουν στην λειτουργία του τμήματος. Εάν λοιπον η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών είναι μηδαμινή ποιά ακριβώς είναι η συνεισφορά τους ?

  Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις που θα ισχύει το μέτρο έτσι ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο.
  Αυτό το οποίο θα ήταν πραγματικά χρήσιμο και σημαντικό κίνητρο για την ανανέωση του ΕΣΥ και την προσέλκυση γιατρών είναι η προκήρυξη όλων των κενών θέσεων Συντονιστών Διευθυντών.
  Επίσης, εάν οι συνταξιούχοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν στο ΕΣΥ και να απασχολούνται και οι ίδιοι μπορούν πλέον να το κάνουν με μπλοκάκι.

 • 15 Μαρτίου 2024, 20:59 | ΜΜ

  Οι ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. των οποίων η υπαλληλική σχέση λήγει αυτοδίκαια την 31/12/2024 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους διατηρώντας τις αρμοδιότητες που έχουν και εκτελώντας κανονικά τα τακτικά ιατρεία, τις εφημερίες και τα απογευματινά ιατρεία;
  Πότε πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα παραμονής;

 • 12 Μαρτίου 2024, 12:59 | Γιώργος Κώστας

  Το άρθρο αυτό καλύπτει τα δημιουργημένα κενά λόγω μη προσέλευσης γιατρών στις νησιωτικές και αγώνες περιοχές της χώρας.
  Η μέχρι τώρα εμπειρία σε αυτές τις περιοχές μόνο θετική μπορεί να κρίνει μια παράταση του εργασιακού βίου των γιατροί ακόμα κι αν είναι διευθυντές.

  Το άρθρο παραδόξως δεν περιλαμβάνει τους γιατρούς που ολοκλήρωσαν τον εργασιακό τους βίο το 2023 και βρίσκονται σε παράταση έως το 2024 ούτε φυσικά τους γιατρούς των οποίων η θητεία λήγει το 2024 και θα μπορούσαν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο για ένα χρόνο ακόμα.

  Θα πρέπει να να αντικατασταθεί ο όρος «…έως την προκήρυξη ή την δέσμευση της θέσης…» με τον όρο «..έως την τοποθέτηση νέου γιατρού στην θέση την οποία καταλαμβάνει ο σε σε παράταση ιατρός». Είναι γνωστό σε όλους ότι η προκήρυξη της θέσης δεν σημαίνει αυτόματα κατάληψη. Πολλές φορές οι προκηρύξεις αυτές καταλήγουν να είναι άγονες Είναι επίσης γνωστό ότι από την στιγμή που γίνεται μία προκήρυξη μέχρι την κατάληψη της θέσης μπορεί να περάσουν και δύο χρόνια. Πρέπει επομένως ο σε παράταση γιατρός, ειδικά στα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδος και της Γ ζώνης, να παραμένει έως την ορκωμοσία του νέου γιατρού.

  Με τα ισχυρισθέντα από συμμετέχοντες στη διαβούλευσης αναφορικά με την παράταση των διευθυντών θα ήθελα να λάβουν υπόψιν ότι στην ζώνη Γ ο διευθυντής καλείται να εφημερεύσει κανονικά και δεν λαμβάνει επίδομα εφημέρευσης. Πολλές φορές γίνονται μικτές εφημερίες, χωρίς δεύτερο γιατρό και χωρίς ειδικευόμενο. Είναι εφημερία η οποία γίνεται για να να καλυφθούν περισσότερες ημέρες με την ίδια αμοιβή. Δηλαδή ένας διευθυντής αντί να κάνει πέντε εφημερίες ενεργείς Κάνει επτά ή και παραπάνω εφημερίες μικτές
  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για την ανάγνωση του κειμένου

 • 11 Μαρτίου 2024, 21:18 | Δ_Κ

  με στελέχωση τμημάτων 30-50% και προκύρηξη θέσεων ισοδύναμη με κουλούρια (0%) θα δώσει λύση η παραταση στα 72! όλο κίνητρα να «μείνεις» είναι αυτό το σύστημα. Επίδομα εφημέρευσης χωρίς εφημέρευση, και δικαίωμα για απογευματινά και ιδιωτικά. πάνε να ισοφαρίσουν το κομμένο εφάπαξ??

 • 11 Μαρτίου 2024, 11:34 | Γερ

  Για άλλη μια φορά, παράταση σε γιατρούς άνω των 67 ετών, που περιέργως δεν προκηρύχθηκαν εγκαίρως οι θέσεις τους, για να μην απολυθούν αυτοδίκαια στα 67.
  Θα φτάσει το τέλος του 2025 και ακόμη θα επικαλούνται ελλείψεις.

 • 11 Μαρτίου 2024, 08:05 | Θεόδωρος

  Δυστυχώς το συγκεκριμένο μέτρο κάθε άλλο παρά ασφαλή λειτουργία του ΕΣΥ διασφαλίζει.. Αν υποχρεωτικά πρέπει να μείνουν μέχρι τα ….70+ οι ιατροί του ΕΣΥ , ας μη λαμβάνουν θέσεις ευθύνης..καταντάει γελοίο να έχουν οι νέοι συνάδελφοι τους …παππούδες τους για διευθυντές. Για το δίπλωμα οδήγησης θεσπίστηκε ανανέωση ανά 3ετία, για αυτούς που έχουν την ευθύνη για ζωές όμως….Κατάντια.

 • 9 Μαρτίου 2024, 22:37 | ΜΙΛΤΟΣ

  Κάποιοι γιατροί ειδικά σε επαρχιακά νοσοκομεία με λίγους γιατρούς είναι απαραίτητοι για εφημερίες. Στο τέλος του 2024 όσοι θα είναι 67 αποκλείονται από τη παράταση, όπως αποκλείστηκαν και όσοι συμπλήρωσαν τα 67 τέλος 2023. Αντίθετα θα συνεχίσουν με ρύθμιση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου όσοι τέλος 2024 θα είναι 71 ή 70 ή 69. Δεν βλέπω κάποια λογική εξήγηση.

 • 8 Μαρτίου 2024, 23:21 | Ιωάννα

  Τραγική σύλληψη όταν σκοπός υποτίθεται ειναι η ενίσχυση του ΕΣΥ και το brain gain! Διατάξεις που εξυπηρετούσαν τις αυξημένες ανάγκες σε νευραλγικές ειδικότητες κατά τη διάρκεια του COVID παγιώνονται αδικαιολόγητα αντί να δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις και να ανανεώσουν το δυναμικό και τις πρακτικές του ΕΣΥ. Επίσης, αλήθεια πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί – με μικρές εξαιρέσεις- πράγματι εφημερεύουν;

 • 8 Μαρτίου 2024, 11:00 | Δημήτρης

  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  Να συμπεριλλάβεται στο νόμο και επίδομα τροφής των εφημερευόντων ιατρών στα κέντρα υγείας
  μέχρι σήμερα ξοδεύουν μέρος των αποδοχών της εφημερίας στο φαγητό τους και υπάρχει άδικη μεταχείριση μεταξύ εφημερευόντων στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας
  Οι εφημερεύοντες στα νοσοκομεία σιτίζονται απο αυτά , ενώ των κέντρων Υγείας ΟΧΙ
  Παλαιότερα υπήρχε απόφαση χορήγησης τροφείου αλλά καταργήθηκε

 • 8 Μαρτίου 2024, 08:19 | ΦΕ

  Ειναι τεραστιο λαθος να γινεται αυτοματα.
  Ειναι καταστροφικό για πολλά τμηματα, καθως πολλοι συναδελφοι δεν μπορουν να προσφερουν πια, καθως συνηθως η εφημεριακη τους προσφορα ειναι ελαχιστη (μικτες- χωρις βραδια).
  Πολλοι εξ αυτων εχουν προβληματα υγειας με αποτελεσμα απλα να παρεβρίσκονται στα τμηματα με συμμετοχη τυπικη στο προγραμμα εφημεριων.
  Θα πρεπει οπωςσηποτε να υπάρχει γνωμοδοτηση από την Ιατρική υπηρεσία και τη Διοίκηση του Νοσοκομειου.
  Επίσης ειναι εντελως λαθος η διατύπωση «εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθει», καθως τα γραφεία προσωπικου από τη στιγμη που εχει δοθει ηδη η παραταση (ειναι συναδελφοι με 1-2 ετη παρατασης) δεν μπορουν να προκηρυξουν τη θεση ουτε να τη δεσμευσουν-τουλαχιστον ετσι ισχυριζονται.
  Θα πρεπει οπωςδηποτε να υπάρξει η δυνατότητα οι θεσεις αυτες να προκηρυσσονται ή να δεσμευονται απο τα τμηματα προσωπικου και ο ιατρος σε παραταση να αποχωρει όταν ελθει ο νεος συναδελφος.
  Να ειναι ξεκαθαρη η διατυπωση και οι οδηγιες στα τμηματα προσωπικου οτι οι θεσεις αυτες προκηρυσσονται ή δεσμευονται.
  Δημιουργουμε καταστασεις που ιατροι με αδυναμια να προσφερουν θα μεινουν μεχρι τα 72 ετη τους και κανεις δεν μπορει να τους αποτρεψει, ακομη και αν η παραγωγικοτητα τους ειναι αμελητεα.
  Αν πρεπει να μεινει ο συναδελφος γιατι εχει τη δυνατοτητα να προσφερει να γινει με τις προυποθεσεις που αναφερθηκαν.
  Επισης θα πρεπει να παραχωρουν τις διοικητικες τους θεσεις και να δυναται η διοικηση να τους χρησιμοποιησει σε αλλα τμηματα εφοσον υπάρχει αναγκη.
  Με αυτη τη διάταξη δεν προκειται να προκηρυχθει ουδεμια νεα θεση ιατρου αν δεν θελει ο συναδελφος που γινεται 67 -68-69-70-71 να αποχωρήσει και δεν υπάρχει καμια δικλειδα για την αποτροπη αυτου.

 • 7 Μαρτίου 2024, 21:55 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η μεγάλη πλειοψηφία των ρυθμίσεων κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και πραγματικά ο υπουργός αποδεικνύει ότι είναι από τους λίγους που τολμούν να φέρουν κάτι καινούριο ,σύγχρονο και αποτελεσματικό στο από χρόνια φθαρμένο σύστημα υγείας. Όπως όμως σε όλα τα πράγματα υπάρχουν θεωρώ και κάποιες άστοχες ρυθμίσεις όπως η παράταση παραμονής των συνταξιούχων ιατρών,.Δεν συνάδει με την γενική φιλοσοφία του νομοσχεδίου για την παροχή κινήτρων στους νέους ιατρούς τόσο για την προσέλκυση τους όσο και για την παραμονή τους. Ολοι γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοιι ιατροί δεν μπορούν πρσφέρουν στο Εφημεριακό έργο των νοσοκομείων ,και είναι προκλητικό να συνεχίζουν να στερούν θέσεις από νέους ιατρούς που θέλουν μπουν στο σύστημα υγείας. Ίσα ίσα θα πρέπει οι θέσεις τους να προκηρύσονται λίγους μήνες προτού συνταξιοδοτηθουν. Επίσης οι περισσότεροι είναι διευθυντές κλινικών και δεν είναι σωστό να παραμένουν στις θέσεις τους εμποδίζοντας την εξέλιξη των νέων ιατρών. Ολοι γνωρίζουμε ότι παραμένουν μόνο οι διευθυντές κλινικών που συνεχίζουν να επωφελούνται από τα προνόμια της διεύθυνσης και δεν προσφέρουν στις πραγματικές ανάγκες των κλινικών, ούτε συζήτηση για αληθινή προσφορά στισ εφημερίες γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν.Τα νοσοκομεία χρειάζονται νέους ιατρούς, για τις ειδικότητες που είναι σε έλλειψη και κυρίως σε νησιωτικές περιοχές μπορεί να δοθεί ελάχιστη χρονικά παράταση με την προϋπόθεση ότι η θέση προκηρύσεται και μέχρι να πληρωθεί.θεωρώ ότι η πλειοψηφία των ιατρών πιστεύει ότι πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη γιατί δεν συμβαδίζει με την φιλοσοφία του νομοσχεδίου ,μας γυρίζει πίσω και δημιουργεί αισθήματα απογοήτευσης στους νέους ιατρούς και χαλάει πραγματικά την εικόνα του νομοσχεδίου που επιτέλους στισ άλλες του διατάξεις φέρνει κάτι καινούριο που μπορεί να αναζωογονήσει το ΕΣΥ, όχι όμως με την παραμονή των συνταξιούχων ιατρών.

 • 7 Μαρτίου 2024, 20:33 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  72 ετών σε κομβικές θέσεις π.χ. χειρουργών είναι δυνητικά επικίνδυνο. Μεγάλα χειρουργεία από συντονιστή διευθυντή 72 ετών????

  Πως θα προσελκύσουμε νεότερους όταν παραμένουν σε κομβικές θέσεις οι παλαιότεροι. Σκεφτείτε το κα ισε εξειδικευμένα αντικείμενα που δεν υπάρει θέση για κάποιον να επιστρέψει

 • 7 Μαρτίου 2024, 17:41 | Νίκος

  Το να έχουμε γιατρούς στο ΕΣΥ ηλικίας 72+ ετών είναι προκλητικό για τους νέους ξενιτεμένους γιατρούς που είναι στο εξωτερικό και περιμένουν να ανοίξουν θέσεις στην Ελλάδα.

 • 7 Μαρτίου 2024, 09:34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Καποιοι απο αυτους τους ιατρους στις 31.12.2020 που θα εβγαιναν συνταξη ηταν ηδη 67 ετων και με την παραταση ως 31.12.2025 θα εχουν φτασει τα 72!!!
  ειναι δυνατον το ΕΣΥ να βασιζεται σε 72χρονους για την λειτουρια του?