ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άρθρο 15 Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από τον προσωπικό ιατρό για τους εγγεγραμμένους ασθενείς του – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4368/2016

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (A’ 21), περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τροποποιείται, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να έχουν και οι προσωπικοί ιατροί της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α` 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α` 96), όλων των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4486/2017 και των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α` 6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι ιατροί των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α` 51) καθώς και οι προσωπικοί ιατροί της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), για τους εγγεγραμμένους ασθενείς τους, έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.».

  • 18 Μαρτίου 2024, 16:29 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Η δυνατότητα συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους από τον προσωπικό γιατρό αποτελούσε πρόταση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας από την εισαγωγή του θεσμού και είναι θετικό μέτρο. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε ανασφάλιστους να εγγράφονται και σε ιδιώτες προσωπικούς ιατρούς , δεδομένης της μεγάλης αναμονής στα νοσοκομεία ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και της μη διαθεσιμότητας “κενών» σε προσωπικούς γιατρούς δημοσίων δομών.

  • 7 Μαρτίου 2024, 11:42 | Vasily Psarommatis

    Bravo

  • 7 Μαρτίου 2024, 09:17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

    Σωστό μετρο!