Άρθρο 61

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 122/2017 (Α΄149) καταργούνται.
2. Το άρθρο 24 του π.δ. 122/2017 (Α΄149) καταργείται.
3. Το άρθρο 26 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) καταργείται.
4. Το άρθρο 29 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) καταργείται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.