Άρθρο 33

Μετά το άρθρο 64 του ν. 4251/2014 προστίθεται νέο άρθρο 64 Α ως εξής:
«Άρθρο 64 Α
Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών
(άρθρο 30 της Οδηγίας)

1. Τα μέλη της οικογένειας ερευνητή που είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος δικαιούνται να εισέλθουν, προκειμένου να συνοδεύσουν ή να ακολουθήσουν τον ερευνητή που μετακινείται στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 63, εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας ερευνητή στο πρώτο κράτος – μέλος.
2. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 64 , απαιτείται από τον ελληνικό ερευνητικό οργανισμό η διαβίβαση έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος για τα μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν τον ερευνητή.
3. Η αρμόδια ελληνική αρχή μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του μέλους της οικογένειας του ερευνητή στην Ελλάδα αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχεία β και γ του άρθρου 64 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64
4. Όταν οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 11 και επόμενες, υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Στα μέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ερευνητή.
6. Η άδεια μακράς κινητικότητας για μέλη οικογενείας μπορεί να ανακαλείται ή να μην ανανεώνεται, εάν η άδεια μακράς κινητικότητας του ερευνητή που συνοδεύουν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί και δεν απολαμβάνουν αυτοτελούς δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
7. Τα μέλη οικογενείας ερευνητή που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στην ελληνική επικράτεια.
8. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απορρίπτουν την αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής για μακρά κινητικότητα, όταν δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι παράγραφοι 14 , 15 και 19 του άρθρου 64 και η παρ. 2 του άρθρου 63 εφαρμόζονται στα μέλη οικογενείας αναλόγως.