Άρθρο 47

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 απαλείφεται η φράση «και την υποβολή σχετικής με την αίτηση οικογενειακής επανένωση του πρόσφυγα εισήγησης».