Άρθρο 21

Το άρθρο 40 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία
(άρθρα 20 και 21 της Οδηγίας)

1. Αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδές ή αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία απορρίπτεται ή η άδεια διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία ανακαλείται, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 24, και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. αν δεν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 32 και οι ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 33 και 38
β. αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36
γ. ο σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.
Σε περίπτωση ανάκλησης της άδεια διαμονής, όταν διαπιστώνεται η έλλειψη προόδου στις σχετικές σπουδές κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο β), οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν τη γνώμη του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
δ. όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο σπουδαστής ή εθελοντής διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,
ε. αν ο φορέας υποδοχής της εθελοντικής υπηρεσίας έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου εθελοντών,
στ. αν ο φορέας υποδοχής της εθελοντικής υπηρεσίας βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή δεν εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση απόρριψης μιας αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.»