Άρθρο 25

Το άρθρο 57 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 57
Πεδίο Εφαρμογής
(άρθρο 2 οδηγίας)

1. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 67 του παρόντος εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την είσοδο και διαμονή στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την άσκηση ερευνητικής δραστηριότητας.
2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται:
α) στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς προστασίας ή δικαιούνται διεθνή προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή δικαιούνται προσωρινή προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών, η απομάκρυνση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ε) σε πολίτες τρίτων χωρών που έρχονται στην ΕΕ ως ασκούμενοι στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 Α,
στ) σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-126.
ζ) στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και τρίτων χωρών είτε μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.»