Άρθρο 05

Το άρθρο 13 του ν. 4375/2016 (Α΄51) με τίτλο «Διοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών» αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, β) κλιμάκιο ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) το κλιμάκιο καταγραφής, κατανομής, πολιτών τρίτων χωρών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, δ) το κλιμάκιο μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, ε) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στ) κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ζ) κλιμάκιο τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Κέντρου ή της Μονάδας, η) κλιμάκιο πληροφορικής και θ) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. 2. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των κλιμακίων διοικητικής μέριμνας, καταγραφής, κατανομής, πολιτών τρίτων χωρών, μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, τεχνικών υπηρεσιών και πληροφορικής, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται με τον προϊστάμενο των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες των αστυνομικών υπηρεσιών. Κατευθύνει το προσωπικό που διατίθεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο δραστηριοποιείται εντός του Κέντρου. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης χορηγεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες στο προσωπικό των κλιμακίων στα οποία προΐσταται, ενημερώνοντας αμελλητί το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δύναται, δε, να συγκροτεί ομάδες εργασίας ειδικότερων από των κλιμακίων που προΐσταται καθηκόντων με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη της ανοικτής Δομής, β) το κλιμάκιο καταγραφής, κατανομής πολιτών τρίτων χωρών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, γ) το κλιμάκιο μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, δ) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στ) κλιμάκιο τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων της ανοικτής Δομής, ζ) κλιμάκιο πληροφορικής και η) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας.
4. Ο Διοικητής της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας, προΐσταται των κλιμακίων διοικητικής μέριμνας, καταγραφής, κατανομής πολιτών τρίτων χωρών, μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, τεχνικών υπηρεσιών και πληροφορικής, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Διοικητής της ανοικτής Δομής χορηγεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες στο προσωπικό των κλιμακίων στα οποία προΐσταται, ενημερώνοντας αμελλητί το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δύναται, δε, να συγκροτεί ομάδες εργασίας ειδικότερων από των κλιμακίων που προΐσταται καθηκόντων με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5 Οι αρμοδιότητες των κλιμακίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς και ρυθμίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.»