Άρθρο 56

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 122/2017 ( Α’ 149), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των ειδικοτήτων/κλάδων με πτυχίο νομικής».