Άρθρο 19

Το άρθρο 36 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών
(άρθρο 24 της Οδηγίας)

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, εκτός ωραρίου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις για τη μερική απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δεκαπέντε ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχο τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.»