Άρθρο 08

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι δυνατή η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του Διευθυντή και του καθηκοντολογίου του υπηρετούντος στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από τους Γενικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Συμπληρωματικά προς αυτούς είναι δυνατή με απόφαση Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης η έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και αντιστοίχως ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.»
3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης αντικαθίσταται με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
4. Στο άρθρο 17 του ν. 4375/2016 (Α΄51) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μετακίνηση ή την επιδότηση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα, οι οποίοι διαμένουν σε κατάλληλες δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 ν. 4540/2018 (Α΄91) που τελούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»