Άρθρο 46

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 καταργείται.