Άρθρο 57

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4540/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αιτούντες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια ή στην περιοχή που τους ορίζεται με κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.»