Άρθρο 57

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4540/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αιτούντες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια ή στην περιοχή που τους ορίζεται με κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.»

  • Η προτεινόμενη ρύθμιση μεταβάλλει την αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για τον ορισμό περιοχής ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ελληνική επικράτεια, ορίζοντας πλέον τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ως αρμόδιο όργανο αντί του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ως είχε η διάταξη έως σήμερα.
    Πέρα από τα πραγματικά ζητήματα εγκλωβισμού δυσανάλογα μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που έχει δημιουργήσει η έως σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική γεωγραφικού περιορισμού, με τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε πληθώρα εκθέσεων διεθνών οργανισμών και φορέων (πλέον πρόσφατο το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 2280/2019 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en#) υφίστανται αμιγώς νομικά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν με μια νέα διάταξη. Η οδηγία υποδοχής (οδηγία 2013/33/ΕΕ, άρθρο 7 αυτής) επιτάσσει την εξατομικευμένη εξέταση των συνθηκών κάθε αιτούντος άσυλο, έτσι ώστε να πληρούνται οι αναγκαίες ελάχιστες συνθήκες υποδοχής που επιτάσσει η οδηγία. Επιβάλλει δε σε κάθε περίπτωση την δυνατότητα δικαστικής προστασίας για την ατομική περίπτωση κάθε αιτούντος άσυλο, με παροχή δυνατότητας νομικής βοήθειας για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, δικαιώματα και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και που δεν λύνει η προτεινόμενη διάταξη.
    Παραμένουν επίσης τα προβλήματα από την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και από τη δικαιολογητική βάση επιβολής του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο δεν επιβάλλεται παρά για να υπηρετήσει σκοπούς άλλους από ένα ορθολογικό σύστημα κατανομής αιτούντων άσυλο στο σύνολο της χώρας, με την παροχή κατάλληλων συνθηκών υποδοχής και την διευκόλυνση της ταχείας επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου (σκοποί θεμιτοί), και ειδικότερα για να εξυπηρετήσει την υλοποίηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας, δήλωσης προβληματικής ως προς τη συμφωνία της με τη Σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των προσφύγων.
    Η σχετική διάταξη ήδη ψηφίσθηκε ως τροπολογία σε άλλο σχέδιο νόμου (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10998305.pdf) , ενώ εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης κατά της προηγούμενης απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου που επέβαλλε γεωγραφικό περιορισμό. Ελπίζουμε σε επόμενη νομοθετική αναθεώρηση του ζητήματος, σύμφωνη προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/33/ΕΕ προς το σκοπό προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων.