Άρθρο 50

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), προστίθεται υποπερίπτωση θ’ ως εξής:
«θ. την καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή είναι αποσπασμένοι στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ειδικότερα το ύψος και ο τρόπος καταβολής της πρόσθετης αμοιβής καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής. »

  • 18 Απριλίου 2019, 09:31 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

    Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί χρονικός προσδιορισμός ως προς τους υπηρετούντες και δικαιούχους πρόσθετης αμοιβής, δεδομένου ότι γίνονται διαρκώς μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα άνθρωποι που υπηρετούν επί μακρόν σε Δ/νση Αλλοδαπών να μετακινηθούν σε άλλη Δ/νση και να χάσουν το επίδομα και αντίστροφα άνθρωποι να μετακινηθούν στην Δ/νση Αλλοδαπών προκειμένου να το λάβουν.