Άρθρο 54

Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4375/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Με την ίδια διαδικασία δύνανται να τροποποιηθούν τα στοιχεία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.»