Άρθρο 10 – (άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (EEL 132/21.5.2016) με την οποία καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειάς τους για τους σκοπούς της έρευνας, των σπουδών, της πρακτικής άσκησης ή της εθελοντικής υπηρεσίας,
β) οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των ερευνητών, και, όπου ισχύει, των μελών της οικογένειάς τους, και των σπουδαστών που αναφέρονται στο στοιχείο α) στην ελληνική επικράτεια εφόσον η Ελλάδα δεν είναι το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια διαμονής στον πολίτη τρίτης χώρας βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.