Άρθρο 58

Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής προβλέπεται το ύψος της μηνιαίας ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για τους Προέδρους, μέλη, αναπληρωτές και Συντονιστή.»