Άρθρο 41

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Αλλοδαπός ο οποίος έχει αναγνωρισθεί πρόσφυγας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, για λόγους οικογενειακής επανένωσης, υπό τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 4 και εφόσον οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν την είσοδο του πρόσφυγα στην Ελλάδα, την είσοδο και εγκατάσταση μαζί του των αναφερόμενων στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου προσώπων και επιπλέον:
α. των ενήλικων άγαμων τέκνων του, εφόσον δεν μπορούν αντικειμενικά να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους και
β. του εκτός γάμου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένη.»