Άρθρο 49

Στο άρθρο 14 του π.δ. 131/2006 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης, καθώς και η οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή δύναται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση του συγγενικού δεσμού μεταξύ του πρόσφυγα και των μελών της οικογένειάς του να προτείνει τη διεξαγωγή εξέτασης γενετικού υλικού (DNA). Η λήψη του γενετικού υλικού πραγματοποιείται πάντα με τη συναίνεση του υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του και σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ΄ αριθμ. 47094/28.8.2018 (Β΄3678) κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, το γενετικό υλικό καταστρέφεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία του Εισαγγελέα του άρθρου 4 του ν. 2265/1994.»