Άρθρο 40

Απαλείφεται η λέξη «υπουργική» στο στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 131/2006.