Άρθρο 39

Στο άρθρο 2 του π.δ. 131/2006 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή είναι η κατά τόπον αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή βάσει του τόπου καταγωγής ή διαμονής του μέλους της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας.»