Άρθρο 03

1. Ο τίτλος του άρθρο 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής: «Στελέχωση – Λειτουργία».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος ή ιδιώτης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Διοικητής προΐσταται του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών. Η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο ισχύει πλην των περιπτώσεων που ο Διοικητής είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος του Δημοσίου και είναι ήδη κάτοχος υψηλότερου μισθολογικού κλιμακίου, οπότε το διατηρεί. Στον Διοικητή καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σε περίπτωση, δε, που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Αν ο Διοικητής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας με απόφαση του ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Ομοίως, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν προσωπικό σε έκαστο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Υποδιοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον Υποδιοικητή το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Σε κάθε ανοιχτή Δομή συνίσταται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ή συμβάλλεται με το Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεώνεται έως δύο (2) φορές, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Διοικητής της εκάστοτε ανοικτής Δομής ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, ο οποίος δύναται να παύει τον Διοικητή της ανοικτής Δομής πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διοικητή της ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών. Στον Διοικητή ανοικτής Δομής καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σε περίπτωση, δε, που ο Διοικητής της ανοικτής Δομής είναι δημόσιος υπάλληλος, ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Αν ο Διοικητής της ανοικτής Δομής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας με απόφασή του ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Ομοίως, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν προσωπικό σε εκάστη ανοιχτή Δομή Αναπληρωτής Διοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον Αναπληρωτή Διοικητή το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής: «Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται είτε μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.».
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) προστίθεται η εξής φράση «Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) διαγράφεται.
6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Κατά τη διάρκεια της θητείας των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των Προϊσταμένων των ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους.»
7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) η φράση «των Περιφερειακών Υπηρεσιών» διαγράφεται.

 • 19 Απριλίου 2019, 22:55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΕΑΣ

  Για λόγους «ισονομίας» και «ίσης μεταχείρισης» Θα πρέπει να οριστεί ότι ομοίως και στον Αναπληρωτή Διοικητή (ΚΥΤ και Ανοιχτών Δομών) καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντα αναπλήρωσης ,ο δε χρόνος της θητείας αναπλήρωσης να θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

 • 19 Απριλίου 2019, 22:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΕΑΣ

  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου (περί οργάνων Διοίκησης Ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής/Φιλοξενίας) που είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο του πρώτου εδαφίου για τα ΚΥΤ , έχει γίνει σοβαρό συντακτικό λάθος…. Αντί του …

  ‘Ομοίως, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν προσωπικό σε εκάστη ανοιχτή Δομή Αναπληρωτής Διοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον Αναπληρωτή Διοικητή το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»…

  Θα πρέπει να αναγραφεί το ορθό ως κάτωθι

  Ομοίως, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν προσωπικό σε εκάστη ανοιχτή Δομή ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.».

 • 19 Απριλίου 2019, 09:29 | ALEKA

  Να διευκρινιστεί «πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» αναγραφεται. Περιλαμβάνει κατηγορία ΠΕ και ΤΕ. Το ορθό να ορίζεται ως «τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Είναι αντισυνταγματικό να αποκλείεται μια κατηγορία (ΤΕ) αν όντως αυτό υπονοείται. Να συμπεριληφθούν εντός παρενθέσεως και οι δυο κατηγορίες (ΠΕ,ΤΕ) ώστε να είναι πιο κατανοητό στους υποψηφίους.