Άρθρο 60

1. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ κατά τις κείμενες διατάξεις του ν. 4251/2014, το Δημόσιο και φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (65 Α΄), δήμους, περιφέρειες, συνδέσμους δήμων, δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, περιφερειακές ενώσεις δήμων, τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. κατά τη κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα καθώς και με τα κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες τρίτων χωρών, την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών διαμονής, τη διαχείριση των προσφυγικών- μεταναστευτικών ροών, τη διασφάλιση συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας, για τους αιτούντες διεθνή προστασία, και την επίτευξη της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών στην τοπική κοινωνία προάγοντας την κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
2. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβιάζει της όρους της προγραμματικής σύμβασης.
3. Η χρηματοδότηση των παραπάνω προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων.
4. α. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β. Οι παραπάνω προγραμματικές συμβάσεις δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ( Α’ 87).