Άρθρο 42

Το στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντες του και των ανηλίκων άγαμων αδελφών του και»