Άρθρο 52

Απαλείφεται η λέξη «νομικός» από το στοιχείο κγ του άρθρου 34 του ν. 4375/2016.