Άρθρο 48

Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν χορηγεί αντίγραφα από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.»