Άρθρο 04

Μετά το άρθρο 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) προστίθεται άρθρο 11Α με τίτλο «Αρμοδιότητες Διευθυντή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» ως εξής:
«Άρθρο 11Α
1. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. εκδίδει τα έγγραφα, με τα οποία παρέχονται οδηγίες προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την αποτελεσματική και την εύρυθμη λειτουργία τους,
β. παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών του Υπουργείου επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
γ. εκδίδει εγκυκλίους οδηγιών για την ενημέρωση υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών ενδιαφερομένων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πλην των ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν μείζονα σημασία και λαμβάνουν σχετικό αριθμό εγκυκλίου,
δ. σχεδιάζει, εγκρίνει και υποβάλλει προς τον Υπουργό, τον προγραμματισμό των δράσεων και της στοχοθεσίας της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ε. εκδίδει τις πράξεις που απαιτούνται για την κάλυψη των οργανικών θέσεων των Τμημάτων που συγκροτούν την Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
στ. προσυπογράφει τα αιτήματα για εγκρίσεις προσλήψεων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4249/2014 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ζ. επιλαμβάνεται των θεμάτων που αφορούν τον προγραμματισμό και την κατανομή του υπάρχοντος και προσλαμβανόμενου προσωπικού, τακτικού και έκτακτου, της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από ενημέρωση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
η. εκδίδει αποφάσεις χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας, για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Προϊσταμένων των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας,
θ. τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας εγγράφων που έχουν χαρακτηρισθεί ως «άκρως απόρρητα» ή «απόρρητα»,
ι. εκδίδει εντολές για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. για ζητήματα αναφορικά με τη διακρίβωση πραγματικών περιστατικών για την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλλήλων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και των Υπηρεσιών,
ια. εγκρίνει την διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με θέματα της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ιβ. υποβάλλει ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ιγ. συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδίως δε με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον συντονισμό της άσκησης αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της προστασίας των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων,
ιδ. εκδίδει αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης προσφορών, αποδοχής ή απόρριψης ενστάσεων – προσφυγών και κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ιε. υποβάλλει αιτήματα προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μετά από ενημέρωση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ιστ. εκδίδει πράξεις κατάρτισης και υποβολής προγραμμάτων σε Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκτός από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση,
ιζ. καταρτίζει και υποβάλλει έγγραφα προς την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων» επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ιη. αποφασίζει για τη συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών και ομάδων εργασίας, για την εξέταση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος επί των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να μετέχουν και πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ομοίως, αναλαμβάνει την εποπτεία του έργου των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας,
ιθ. είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Υπαλληλικού Κώδικα και ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54).
κ. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

2. Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών δύναται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας να ορίζεται από το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδιευθυντής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον Υποδιευθυντή το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176), ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
3. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Υποδιευθυντή. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Υποδιευθυντής, ή όταν αυτός ελλείπει ή κωλύεται, Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται Προϊστάμενος Τμήματος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας.»

  • 19 Απριλίου 2019, 23:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΕΑΣ

    Προτείνεται στην παράγραφο 2. «(Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών δύναται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας να ορίζεται από το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδιευθυντής ….») σχετική αναδιατύπωση, ώστε ο ορισμός Υποδιευθυντή να μήν γίνεται αποκλειστικά και μόνο από «το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας» αλλά από «το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της ΥΠΥΤ»,έτσι ώστε να δύνανται να οριστούν για αυτή τη Διευθυντική θέση και οι υπάλληλοι από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στα ΚΥΤ.