Άρθρο 14

Στο άρθρο 32 του ν.4251/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής :
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη, Εξωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εθελοντές, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής».