Άρθρο 23

Μετά το άρθρο 31 του ν.4251/2014 προστίθεται νέο άρθρο 31 Α ως εξής:
«Άρθρο 31 Α
Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμών αρμόδιων για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας
(άρθρα 11, παρ.3 και 15 της Οδηγίας)

1. Δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία πρόκειται να υποδεχθούν σπουδαστές σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς .
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης οργανισμών που είναι αρμόδιοι για υλοποίηση προγραμμάτων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, καθώς και οργανισμών που χρηματοδοτούνται από ελληνικούς δημόσιους φορείς και πρόκειται να υποδεχθούν εθελοντές σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο.»