Άρθρο 07

Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνομία. Συμπληρωματικά καθήκοντα φύλαξης, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μπορούν να ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.»

 • 15 Απριλίου 2019, 08:58 | Σταύρος

  Το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 κυρίως, έρχεται σε αντίθεση με τον Δημοσιουπαλληλικό κώδικα «Άρθρο 84
  Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Προϋποθέσεις επιλογής – Κωλύματα
  υποψηφιότητας, συμμετοχής και τοποθέτησης
  Με τις παρ. 21 και 22 άρθρ. 55 Νομ. 4002/18-22 Αυγ. 2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), Τομ.
  29, Κεφ. Β, Θέμα α, σελ. 90,1167, αριθ. 261, ορίστηκε ότι:……………………………………………………………………………………………..
  «1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας
  ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος
  τουλάχιστον ή
  β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας
  υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3)
  τουλάχιστον έτη ή
  γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας
  υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1)
  τουλάχιστον έτος.
  2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
  εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
  β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
  και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου
  Τμήματος ή
  γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και
  έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου
  Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.
  3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
  α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
  και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου
  οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
  β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με
  συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
  γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
  Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σχεδόν όλα τα ανωτέρω άρθρα έχουν καταστρατηγηθεί από την ίδρυση της. Παρακαλώ για την συμμόρφωση σύμφωνα με τα ισχύοντα…