Άρθρο 06

Το άρθρο 15 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) τιτλοφορείται «Καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας» και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15
Οι παραμένοντες στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, υπό την επιφύλαξη της επιβολής τυχόν περιοριστικών όρων σύμφωνα με της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011.»