Άρθρο 12

Ο τίτλος του Τμήματος Α’ του Μέρους Δεύτερο του ν.4251/14 (Α’80) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ Α
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»