Άρθρο 36

Το άρθρο 67 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Διδασκαλία- Ίση μεταχείριση
(άρθρα 22 και 23 της Οδηγίας)

1. Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος Τμήματος μπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
2. Ο κάτοχος άδειας διαμονής ερευνητή έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Α του παρόντος νόμου.
Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι ερευνητές έχουν, πέραν των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα να διδάσκουν.»