Άρθρο 02

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
β. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας,
γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,
δ. Οικονομικό Τμήμα,
ε. Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
στ. Τμήμα Προμηθειών,
ζ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής,
η. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας,
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών.
Τα ως άνω τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α` 149).»