Άρθρο 09

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 83) τροποποιείται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης με εισήγηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α. Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα και τη λειτουργία των Κέντρων και Δομών αυτών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.
β. Να διευθύνει και να συντονίζει, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που επικουρούν τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, αποκλειστικώς σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής. Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου. Όπου απαιτείται για την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα, συνιστώνται Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.). Με κοινή απόφαση των συμμετεχόντων στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργών καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η στελέχωση και λειτουργία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. και των ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π..
2. Στο άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 83) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετά από εισήγηση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης στο πλαίσιο διαχείρισης των μεικτών μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών, όπου και όταν απαιτείται, μπορούν να συνιστώνται, να μετακινούνται εντός τις ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και να καταργούνται ταυτοχρόνως πολλαπλές δομές που λειτουργούν υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π..
Με όμοια απόφαση μπορούν εν λειτουργία δομές υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. να συγχωνεύονται σε ιδρυόμενες με την ίδια απόφαση Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Κατά δε τα λοιπά η λειτουργία και η εποπτεία των ως άνω ιδρυόμενων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης δομής που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. σε ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί λειτουργίας της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) ανάλογα με τον τύπο της Περιφερειακής Υπηρεσίας.
Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που υπηρετεί στην υπό συγχώνευση δομή που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. μεταφέρεται αυτοδικαίως μαζί με τις θέσεις που κατέχει στην ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίηση που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που στελεχώνει ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. το οποίο συντονίζει την λειτουργία της εν λόγω δομής παραμένει στην υπηρεσία του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο κάθε είδους εξοπλισμός της υπό συγχώνευση δομής που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. περιέρχεται στην ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίηση που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση.
Οι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμβάσεις έργου, μεταφέρονται και εκτελούνται στην ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση έως την λήξη τους, το δε κόστος αυτής εξακολουθεί να καλύπτεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τους όρους που συνομολογήθηκαν.
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις των υπό συγχώνευση δομών που λειτουργούν υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. μεταφέρονται στις ιδρυόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου λαμβάνει χώρα η συγχώνευση. Το κόστος των ανωτέρω υποχρεώσεων καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήτοι το συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους ΠΔΕ και το εθνικό ΠΔΕ, ή από έκτακτη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών για όσο διάστημα έχει προβλεφθεί. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού τη σχετική υποχρέωση αναλαμβάνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με χρηματοδότηση από τις αντίστοιχες ως άνω πιστώσεις.
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη συγχώνευση της δομής που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., η αρμόδια διοικητική υπηρεσία της υπό συγχώνευση δομής που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. εντός προθεσμίας τριάντα 30 ημερών αποστέλλει στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης «Έκθεση Καταγραφής Στοιχείων ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.», στην οποία περιέχονται: ο αριθμός του κατά την τρέχουσα περίοδο φιλοξενούμενου πληθυσμού, ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού, η υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών και εγκαταστάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, όπου έχει συσταθεί η δομή που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., ο ετήσιος προϋπολογισμός λειτουργίας του και τα στοιχεία προς εκτέλεση, καθώς και ο μεταφερόμενος προς την ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εξοπλισμός και το διοικητικό αρχείο της εν λόγω δομής.
Επιπροσθέτως, για τη χρήση του ακινήτου, όπου έχει συσταθεί η υπό συγχώνευση δομή που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., από την ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι δυνατή για κοινωφελείς σκοπούς η σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή μίσθωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ειδικώς, για την χρήση στρατιωτικών ακινήτων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 84 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής προβλέπεται, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των ιδρυόμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης από δομές που λειτουργούν υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., και ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) και ο Προϊστάμενος της ιδρυόμενης Περιφερειακής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»