Άρθρο 55

Προστίθεται παρ. 11 στο άρθρο 72 του ν. 4375/2016 ως ακολούθως:
«11. Μετακινήσεις εκτός έδρας της ηγεσίας και των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής του έτους 2017, κατά παρέκκλιση των άρθρων 3 και 4 της Υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.»