Άρθρο 53

Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή σύμφωνα με το στοιχείο α΄, οι Αρχές Παραλαβής μπορούν να προβαίνουν, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια να προβαίνουν στην πλήρη καταγραφή του στοιχείου α΄ μόλις αυτό καταστεί δυνατό και κατά προτεραιότητα.»