Άρθρο 43

Το στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται από την οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.»