Άρθρο 51

Το δέκατο εδάφιο της παρ. 2(α) του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής :

«Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄48), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.»