Άρθρο 14 Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια

1. Από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 28, η οποία αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου.
2. Από την 1η.1.2025, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
3. Από την 1η.1.2030, απαγορεύεται η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
4. Για οικοδομικές άδειες που υποβάλλονται από την 1η.1.2023, τα ειδικά κτίρια της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, με κάλυψη μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.μ. υποχρεούνται να τοποθετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή, ειδικώς για κτίρια με συνολική προσμετρώμενη στον συντελεστή δόμησης επιφάνεια άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ιδίου νόμου δύναται να εξαιρούνται από την ως άνω υποχρέωση μεμονωμένα κτίρια, εφόσον τεκμηριώνεται η σχετική αναγκαιότητα για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς. Με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 28 δύναται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας και άλλες κατηγορίες ειδικών κτιρίων ή ειδικά κτίρια σε περιοχές με θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας, όπως παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια.
5. Από το 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018, πεδίο εφαρμογής 1 και 2 ή με άλλη αντίστοιχη μέθοδο.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 21:04 | Πολίτης

  Θα ήταν πολύ θετικό , παράλληλα με τα απαγορευτικά μέτρα που έρχονται για τους καυστήρες πετρελαίου να θεσπιστούν (από τώρα) και οικ. κίνητρα για την αντικατάσταση ή την μετατροπή τους για λειτουργία με φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα.

 • Η ουσιαστική αντιμετώπιση των χρόνιων, δομικών προβλημάτων του κτιριακού τομέα, με δεδομένο το σημαντικό μερίδιο ευθύνης στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας, είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας. Ειδικότερα όμως, υπό το πρίσμα του ουσιαστικού ρόλου που έχουν τα κτίρια στην καθημερινότητα των πολιτών, ένας φιλόδοξος στόχος για τον ρόλο του κτιριακού τομέα στην κλιματική ουδετερότητα θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών εξασφαλίζοντας καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης για όλους. Θα αντιμετωπίσουν επίσης στη ρίζα τους το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, προστατεύοντας τα νοικοκυριά από την ενεργειακή φτώχεια και θωρακίζοντας την οικονομία από μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις. Η απειλή της ενεργειακής φτώχειας και οι δυσθεώρητοι λογαριασμοί ενέργειας που αντιμετωπίζουν σήμερα εκατομμύρια νοικοκυριά, μπορεί να αντιμετωπιστεί στην ρίζα της με ένα πρόγραμμα ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

  Υπό αυτό το πρίσμα, οι προβλέψεις του άρθρου 14, κρίνονται ανεπαρκείς καθώς θα έπρεπε να προσανατολίζονται προς τη ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Στόχος πρέπει να είναι η εξάλειψη και όχι απλώς η μείωση των εκπομπών από τα κτίρια.

  Όπως αναφέρεται στα τρια πρώτα άρθρα, προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση των καυστήρων πετρελαίου και η αντικατάστασή τους από καυστήρες ΦΑ, ενός ακόμα ορυκτού καυσίμου με σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τον εξηλεκτρισμό των θερμικών χρήσεων – της βασικής ενεργειακής χρήσης ενός κτιρίου – το εν λόγω άρθρο 14 εγκλωβίζει τον κτιριακό τομέα σε ένα σύστημα υψηλού άνθρακα με χρήση ορυκτού αερίου. Με δεδομένο ότι ένα σύστημα θέρμανσης έχει διάρκεια ζωής περίπου 20 έτη, η πρόβλεψη του άρθρου 14 υπολείπεται σημαντικά από τους ευρωπαϊκούς στόχους που προβλέπουν ότι ο τομέας της θέρμανσης θα πρέπει να αποανθρακοποιηθεί έως το 2040.

  Ως εκ τούτου προτείνεται η ενσωμάτωση νομικά δεσμευτικών στόχων έως το 2030 στους παρακάτω τομείς:
  συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό 50%
  επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε ποσοστό 50%, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβολές, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2002
  επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε ποσοστό 50% για τα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας έως την 1.1.2025

  Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προστεθεί στόχος ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης ενός εκατομμυρίου κτιρίων εντός δεκαετίας με έμφαση σε κατοικίες με χαμηλή ενεργειακή απόδοση ή/και ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει επίσης να γίνει ρητή πρόβλεψη για την προώθηση εναλλακτικών και φιλικών προς το κλίμα επιλογών θέρμανσης όπως αντλίες θερμότητας, ήπια γεωθερμία, φυσικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας και παρόμοια μη ρυπογόνα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού, αντί καυστήρων φυσικού αερίου, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο ΦΑ.

  Προτείνεται επίσης να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 ως ακολούθως:
  2. Από την 1η.1.2025, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και ορυκτού αερίου.

  Προτείνεται επίσης να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:
  4. Από την 1η.1.2035 απαγορεύεται η χρήση καυστήρων ορυκτού αερίου.

  Στην παράγραφο 4, η εγκατάσταση ΦΒ ή θερμικών ηλιακών συστημάτων περιγράφεται μόνο βάσει της επιφάνειας που θα πρέπει να έχουν τα ανωτέρω συστήματα και όχι βάσει κάποιου ελάχιστου ποσοστού του καταναλισκόμενου φορτίου που θα πρέπει να καλυφθεί. Επίσης, δεν αναφέρεται καμία περαιτέρω συνεπικουρική ενέργεια που θα πρέπει υιοθετηθεί, όπως π.χ. υιοθέτηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, τεχνολογίες “έξυπνων” κτιρίων). Ειδικά ως προς τις εξαιρούμενες περιπτώσεις, δεν υπάρχει καμία λογική ειδικά ως προς τα τουριστικά καταλύματα με δεδομένη μάλιστα τη σημαντική ζήτηση ενέργειας που έχουν. Προτείνεται ως εκ τούτου οι διατάξεις της παραγράφου 4 να ισχύουν για όλες τις οικοδομικές άδειες που υποβάλλονται από την 1η.1.2023, με κάλυψη μεγαλύτερη των πενήντα (50) τ.μ. και να τεθεί στόχος για την υποχρεωτική κάλυψη της ζήτησης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε μέσω αυτοπαραγωγής είτε εικονικής αυτοπαραγωγής, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και να εξαντλείται το όποιο μέτρο μπορεί να υιοθετηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

  Ειδικά για τον οικιακό τομέα προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στην παράγραφο 4:

  Ειδικά για κτίρια κατοικιών, η ελάχιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέρχεται σε 2 kWp για κτίρια με 2 διαμερίσματα, 3 kWp για κτίρια με 3-5 διαμερίσματα και 6 kWp για κτίρια με 6 και πλέον διαμερίσματα. Σε περίπτωση εγκατάστασης και συστήματος αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η ελάχιστη χωρητικότητα των συστημάτων αυτών ανέρχεται σε 6 kWh για κτίρια κατοικιών με έως και 2 διαμερίσματα, 12 kWh για κτίρια με 3-5 διαμερίσματα και 18 kWh για κτίρια με 6 και πλέον διαμερίσματα.

  Για κτίρια που με τεκμηριωμένο λόγο θα εξαιρούνται της υποχρέωσης τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων από την 1η.1.2023 θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης για εικονική αυτοπαραγωγή με όριο την ίδια ή όμορρη περιφέρεια για την Αττική.

  Γενικές Παρατηρήσεις επί της παραγράφου 4:
  δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές χρήσεις που μπορεί να έχει κάθε κτήριο (οικιακός, τριτογενής, κ.ο.κ.) και κατ επέκταση τις διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες αυτών, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κάθε κτίριο. Κτίρια που βρίσκονται σε ψυχρότερες περιοχές έχουν προφανώς αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση και αντιστρόφως. Κίνητρα θα πρέπει να προβλέπονται για ενίσχυση της εξοικονόμησης και της ενεργειακής απόδοσης.

  Αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής αλλά και του πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει να προβλέπονται αντίστοιχα μέτρα. Π.χ. σε επαρχιακές πόλεις ή δημοτικά κτίρια ενδεχομένως υπάρχουν μεγαλύτερες ελεύθερες επιφάνειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή ηλιοθερμικών συστημάτων.

  Θα πρέπει να ενισχυθεί ο εξηλεκτρισμός των φορτίων θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων. Ειδικότερα, η χρήση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης κρίνεται απαραίτητη

  Θα πρέπει να προωθηθεί ο μετασχηματισμός των κτιρίων από απλούς καταναλωτές (consumers) και παραγωγούς-καταναλωτές (prosumers). Τα κτίρια θα πρέπει αφενός να ελέγχουν/μειώνουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις με χρήση αυτοματισμών (“έξυπνα” κτίρια), αφετέρου να παράγουν και να ιδιοκαταναλώνουν την απαιτούμενη ενέργεια από τη χρήση ΦΒ/θερμικών συστημάτων (συνεπικουρούμενων μελλοντικά και από συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας από ΑΠΕ).

  Ολα τα νέα κτίρια θα πρέπει να υποχρεούνται να έχουν προκατασκευασμένες τις υποδομές/υποδοχές για να δεχθούν φωτοβολταϊκά, συσσωρευτές, φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα, και αντλίες θερμότητας που θα αντικαταστήσουν καυστήρες πετρελαίου ή ορυκτού αερίου.

  Η αδυναμία εφαρμογής της υποχρεωτικής εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα θα πρέπει να απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επικρατούσες συνθήκες. Από την υποχρέωση θα πρέπει να εξαιρούνται κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Η εξαίρεση από την ως άνω υποχρέωση για την τελευταία κατηγορία κτιρίων βεβαιώνεται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του ν.4495/2017 (Α’ 167).

  Τέλος, για την ουσιαστική μείωση των εκπομπών από τον κτιριακό τομέα (30% των συνολικών εθνικών εκπομπών) είναι απαραίτητες οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και η μετατροπή κατοικιών σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στόχος είναι η συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Υπουργείο Οικονομικών για το σχεδιασμό προγράμματος ενίσχυσης πολιτών με φορολογικά κίνητρα και επιδότηση έως 100% για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο κτίριό τους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για το σύνολο της κοινωνίας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

  *Το σχόλιο συνυπογράφεται από συμμαχία οργανώσεων και φορέων: Γ.Σ.Ε.Ε – Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, MEDASSET, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Καλλιστώ, Νόμος & Φύση, Γιατροί του Κόσμου, Vouliwatch, Greenpeace, WWF Ελλάς

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 19:04 | Πολίτης

  -Υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα που οι ιδιοκτήτες τους είναι «εγκλωβισμένοι» , λόγω ρυθμισμένων ή μη στεγαστικών δανείων, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ (και στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για πολλά χρόνια !!!!) , που δεν μπορούν να υποβάλουν κανένα αίτημα στα επιδοτούμενα ή μη προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους.
  -Απαιτείται να συμπεριληφθεί κατάλληλη νομοθετική πρόβλεψη για τον απεγκλωβισμό τους.
  -Αυτό εκτός από το θετικό κοινωνικό αποτέλεσμα θα έχει και θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 22:45 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΣΣΙΔΟΥ

  Συμπληρώνω το από 26-11-2021 σχόλιο που έγραψα για το άρθρο 14 διευκρινίζοντας τα εξής:
  O Νόμος 4495 / 2017 επιχείρησε να διευκολύνει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων και το Άρθρο 127 του Νόμου αυτού ορίζει: «1. Για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και την σύνδεση με το δίκτυο ΦΑ ή την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλου συστήματος θέρμανσης λαμαβάνονται .. με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της οικοδομής .. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται και κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων .. και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους του κτιρίου..
  Με την ίδια πλειοψηφία και ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της οικοδομής λαμβάνονται και οι αποφάσεις για την μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης μεμονωμένων ιδιοκτησιών …
  Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της οικοδομής, όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης εγκατάστασης θέρμανσης διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές οι οποίες δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης
  …… Ο απαιτούμενος εξοπλισμός … τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη…»

  Ομως, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο (όπως πχ τα φωτοβολταϊκά) πρέπει να τοποθετηθεί στα δώματα ή στις στέγες, που βέβαια δεν ανήκουν στην κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.
  Διευκρινίζεται ότι για να συσταθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στα δώματα ή στις στέγες απαιτείται συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών (100%). Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να επιτευχθεί στις ήδη υπάρχουσες οικοδομές. Συνεπώς, ουσιαστικά η ανωτέρω παράγραφος του άρθρου, απαγορεύει πλήρως την τοποθέτηση οποιωνδήποτε συσκευών παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο. Αντίθετα, στο πνεύμα του Νόμου είναι να λαμβάνονται οι απόφασεις με 51% και ενδεικτικά αναφέρω ότι ο ίδιος ο Ν 4495 / 2017 στο άρθρο 98 παρ 9 ορίζει ότι “για να υπαχθούν στον νόμο αυτό περιπτώσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών ..που αφορούν σε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ή αυθαιρεσίες επι κοινοχρήστων χώρων απαιτείται η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών..”
  Επομένως η παράγραφος που απαιτεί κυριότητα ή αποκλειστική χρήση του χώρου όπου θα τοποθετηθούν ηλιακά πάνελ κ.α. γράφηκε εκ παραδρομής και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον σκοπό του Νόμου.
  Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου 127 του Νόμου 4495 / 2017, πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα την πρόταση που έχω αναλυτικά εκθέσει στο από 26-11-2021 σχόλιό μου στο άρθρο 14 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
  Μετά τιμής ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΩΣΣΙΔΟΥ τεως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΛ 6944 382 499

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 22:19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ

  Μέσα στο πνεύμα του υπό διαβούλευση Νόμου, η πρόταση που υπέβαλε η συνάδελφός μου κα Ιωάννα Σωσσίδου για την αξιοποίηση του ήλιου στις στέγες και στις ταράτσες των οικοδομών, με απόφαση απλής πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, είναι ένα έτοιμο άρθρο που καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα γίνει η αξιοποίηση αυτή. Καλό θα ήταν το άρθρο αυτό να συμπεριληφθεί στον Νόμο, ώστε οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να μπορούν να επωφεληθούν από τον ήλιο με το πρόγραμμα net metering της ΔΕΔΔΗΕ ή άλλα ανάλογα προγράμματα. Μάλιστα η ρύθμιση αυτή δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 22:54 | Αθανασιος Γουγουσης

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στις στέγες και ταράτσες των οικοδομων για αυτοκαταναλωση εκάστου διαμερίσματος με απόφαση συνιδιοκτητών που έχουν τουλάχιστον 51/100 είτε το προβλέπει ο κανονισμός της οικοδομής είτε όχι. Συμφωνώ με την πρόταση της κας Σωσσιδου και πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί ως διαταξη στον νομό. Αθ. Γουγουσης οπτικος

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 21:37 | Aλεξανδρος Τερεκίδης

  Σωστή η απόφαση της Κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση και για αντικατάσταση του λιγνίτη με ΑΠΕ. Για μεν τις ανεμογενήτριες κάποιοι ισχυρίζονται ότι ασχημαίνουν τα τοπία και τραυματίζουν τα πουλιά, για δε την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε χωράφια ισχυρίζονται ότι μειώνεται η αγροτική γη.
  Όμως για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών ή άλλων πάνελ στις στέγες – ταράτσες – δώματα, υπάρχουν μόνο θετικά σχόλια και ΔΕΝ υπάρχει καμία αντίρρηση, γιατί μπορεί να προκύψει μεγάλο όφελος από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας που θα παραχθεί από συσκευές στις στέγες και δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα.
  Επιπλέον, οι συσκευές που απορροφούν ηλιακή ενέργεια βοηθούν την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου γιατί απορροφούν την ζέστη αντί αυτή να αντανακλάται στο περιβάλλον.
  Επίσης οι συσκευές που απορροφούν ηλιακή ενέργεια προσθέτουν θερμομόνωση στον τελευταίο όροφο της οικοδομής, διότι η ταράτσα, όταν επικαλύπτεται από ηλιακά πάνελ ούτε θερμαίνεται απευθείας από τον ήλιο ούτε παγώνει από το κρύο και έτσι προστατεύεται ο τελευταίος όροφος της οικοδομής. Αυτό συνεπάγεται ενεργειακή αναβάθμιση της οικοδομής. Θεωρώ πολύ σωστά τα σχόλια των κ. Σωσσίδου, κ. Μπιζόπουλου, κ. Νακόπουλου, κ Ράμνιαλη.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 16:02 | Χρήστος Ράμνιαλης

  Θα συμφωνήσω άμεσα με την πρόταση της κυρίας Σωσσίδου και του κυρίου Μπιζόπουλου, διότι είναι υποχρέωση μας απέναντι στις νεότερες γενιές και το μέλλον της Ελλάδος να αρχίσουμε το συντομότερο δυνατό να επενδύουμε σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης είναι κάθε άλλο παρά δημοκρατικό να απαιτείται 100% συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για να μπορέσει να αξιοποιήσει ο κάθε ιδιοκτήτης το μέρος της σκεπής που του αντιστοιχεί νόμιμα, όταν τα κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο θεωρείται ότι έχουν πλειοψηφία και μπορούν να κυβερνήσουν την χώρα με λιγότερο από 50%.
  Έχω ζήσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σε διάφορες τεχνολογικά προηγμένες χώρες της Βορείου Ευρώπης, και δυστυχώς πρέπει να ομολογήσω ότι ειδικά σε θέματα ηλιακής ενέργειας η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ηλιοφάνειας σε όλη την Ευρώπη είναι ουραγός σε θέμα αξιοποίησης αυτής της ενέργειας. Ειδικά σε εποχή όπως η σημερινή που έχει πλέον γίνει κατανοητό από το ευρύ κοινό η ανάγκη μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος με CO2, διερωτάται κάνεις γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν προωθεί όχι μόνο νομικά αλλά και έμπρακτα με κίνητρα για επενδύσεις από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό όλες τις μορφές ανανεώσιμων ενεργειών. Εκτός του γεγονότος ότι θα καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα δεν κάνει να υποτιμούμε ότι επενδύσεις τέτοιου είδους θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα αλλά και πηγές εσόδων και φόρων για το ελληνικό κράτος, που τόσο πολύ τις χρειάζεται.
  Χρήστος Ράμνιαλης, Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 3 Ιανουαρίου 2022, 16:04 | ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.ΑΕ.

  Σύμφωνα με το υπ’ αριθµό 4241/756 ΦΕΚ 239/1-3-2000 : «επιβολή περιορισµών στο είδος των χρησιµοποιούµενων καυσίµων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας» ορίζεται μεταξύ άλλων και ειδικότερα για τους επαγγελματικούς χώρους ότι απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου στις εστίες καύσης για παρασκευή φαγητού και άρτου και για τη θέρμανση νερού και των χώρων τους . Επίσης απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου για τη θέρμανση νερού και των χώρων των κατοίκων της ίδιας περιοχής. Παρόλα αυτά δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή σαφής εφαρμογής του μέτρου. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει καθορισμός φορέα ελέγχου της υποχρέωσης που προκύπτει από τον Εθνικό Κλιματικό νόμο και των κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής της.

 • Προτείνεται να τροποποιηθεί η 4η σειρά του σημείου 4 ως εξής «….ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα ή συνδυασμού αυτών, σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο…»

 • 1 Ιανουαρίου 2022, 12:45 | Κώστας Τραβασάρος

  Τα συστήματα θέρμανσης έχουν μέση διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών, επομένως κάθε σύστημα που παράγει εκπομπές εγκατεστημένο το 2030 ή αργότερα θα εξακολουθεί να υπάρχει και μετά το 2050. Η χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου για θέρμανση και ζεστό νερό δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου απανθρακοποίησης έως το 2050.
  Το νομοσχέδιο έχει προσδιορίσει μέτρα για τη κατάργηση της χρήσης πετρελαίου.
  Πρέπει να συμπεριληφθούν αντίστοιχα μέτρα για το περιορισμό και τελικά για τη κατάργηση της χρήσης φυσικού αερίου όπως γίνεται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
  Προτείνεται να συμπεριληφθεί παράγραφος που να καταργεί την υποχρεωτική μελέτη και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου για κάθε νέο κτίριο απο το 2023.
  Επίσης απο το 2025 να επιτρέπεται η μόνο η εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων με φυσικό αέριο, εφόσον συνδυάζονται με σύστημα ΑΠΕ, ή που η ενεργειακή σήμανση να είναι τουλάχιστον C.

 • 27 Δεκεμβρίου 2021, 16:07 | Εμμανουήλ Λιαδάκης

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της κας Σωσσίδου, δηλαδή με το 1ο σχόλιο, περί του ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στα δώματα / ταράτσες των οικοδομών εφόσον συμφωνούν ιδιοκτήτες αυτοτελών χώρων της οικοδομή, στους οποίους χώρους αντιστοιχεί το 51% του οικοπέδου τουλάχιστον. Η τοποθέτηση θα γίνεται σε εμβαδόν ανάλογο του ποσοστού συνιδιοκτησίας ενός εκάστου χώρου στο οικόπεδο και θέλω να προσθέσω να μην λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εμβαδού του χώρου τοποθέτησης, το ποσοστό του οικοπέδου που έχει παρακρατηθεί για το δικαίωμα της επέκτασης της οικοδομής καθ’ ύψος όταν έχει εξαντληθεί ο Συντελεστής Δόμησης του οικοπέδου.
  Μετά τιμής
  Εμ Λιαδάκης
  τ. αντιπροεδρος του Συμβ. Συλ. Θ/κης

 • 21 Δεκεμβρίου 2021, 23:13 | Ζιαρας Δημητριος

  Ταξιδευω παρα πολυ συχνα στην Γερμανια,και μου εκανε μεγαλη εντυπωση,ποσο ολο και περισσοτερο εκμεταλευονται τον ηλιο,αυτον που εκει βλεπουν με το σταγονομετρο!
  Πολυ συντομα εκει θα απαγορευτει το πετρελαιο θερμανσης.
  Μια πολη της βορειας Γερμανιας,το Cuxhaven,περα απο τον ανεμο,που εδω και αρκετα χρονια εκμεταλευεται ως πηγη ενργειας πολυ αποτελεσματικα,τωρα επενδυει και στον ηλιο!Το μονο σιγουρο ειναι οτι οι ωρες ηλιοφανειας εκει δεν μπορουν να συγκριθουν με της Ελλαδας!
  Καθε κατοικος στην Ελλαδα θα επρεπε να εχει την δυνατοτητα,ευκαιρια να αξιοποιησει την ηλιακη ενεργεια!
  Το αρθρο της κας Ιωαννας Σωσσιδου νομιζω αποτελει μια προταση-λυση για τους κατοικους πολυκατοικιων στα αστικα κεντρα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2021, 13:08 | ΚΕΔΕ

  Οι διατάξεις του άρθρου 14 εκτιμώνται ως θετικές. Αναδεικνύεται ωστόσο για μια ακόμη φορά πως το κύριο βάρος της εφαρμογής θα έχουν οι Δήμοι της χώρας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2021, 20:07 | Νικος

  Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια μολύνουν περισσότερο από τους καυστήρες πετρελαίου.
  Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία προτείνει την απαγόρευση των τζακιών και ξυλοσομπων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2021, 16:09 | Κωνσταντίνος Καψιμάλης

  Αν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε να απαλλαγούμε από τους καυστήρες πετρελαίου τότε να επιδοτήσετε στο 100% την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κάθε οικία και με πραγματικό όφελος των καταναλωτών στην τιμή του ρεύματος που πληρώνουν. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα πλην την φτωχοποίηση των πολιτών και την αύξηση των εσόδων των εταιρειών παραγωγής ενέργειας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2021, 16:17 | Κωνσταντίνος Καψιμάλης

  Εκτός τόπου και χρόνου το άρθρο και τα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί η χρήση καυστήρων πετρελαίου και να πληρώνει ο κόσμος τεράστια ποσά για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια. Οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα. Προφανώς οστόχος του νόμου είναι να μειωθούν τα εισοδήματα των πολιτών και να αυξηθούν τα έσοδα των εταιρειών παραγωγής ενέργειας. Απαράδεκτο.

 • 15 Δεκεμβρίου 2021, 22:28 | Εύη Μπαλίτα

  Συμφωνώ με το πρώτο σχόλιο του άρθρου αυτού που έγραψε η κα Ιωάννα Σωσσίδου, γιατί μόνο έτσι θα αξιοποιηθεί ο ήλιος και από ιδιώτες

 • 12 Δεκεμβρίου 2021, 20:45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Πολύ σωστά κάνει η Κυβέρνηση προχωρώντας στην ψήφιση Κλιματικού Νόμου. Πρέπει στις στέγες των οικοδομών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που συγκεντρώνουν πάνω απο 51% να μπορούν να τοποθετήσουν πάνελ φωτοβολταϊκών ή άλλων συστημάτων που θα εφευρεθούν στο μέλλον, για να καλύψει ο καθένας τις ανάγκες του διαμερίσματός του σε ηλεκτρική ενέργεια. Απαραίτητο είναι να συμπεριλάβει ο νέος Νόμος μία σχετική διάταξη, διότι μια τέτοια διάταξη ΔΕΝ θα επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό και θα ωφελήσει πολλά νοικοκυριά. Σήμερα, απαιτείται ομοφωνία όλων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, πράγμα αδύνατο! ΄Ενα πολιτικό κόμμα ορθώς κυβερνά με 40%. Οι ιδιοκτήτες με 51% γιατί να μην μπορούν να αξιοποιήσουν την στέγη της οικοδομής, ώστε να παράγεται ενέργεια για το διαμέρισμα του καθενός με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον?
  Είναι σπανιώτατο σε οικοδομές (που έχουν ήδη κτιστεί) να έχει γίνει σύσταση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, γιατί δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία όταν κτίζονταν οι οικοδομές και δεν μπορούσε να προβλεφθεί ότι θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Ηλιακούς θερμοσύφωνες που στάζουν και δημιουργούν προβλήματα, πώς βάζουν χωρίς να ρωτούν κανέναν?

 • 12 Δεκεμβρίου 2021, 17:20 | Μιχαλης

  απαγορεύετια η χρησ καυστηρων πετρελαιου. οκ . πωσ θα ζεσταθεί καποιοις που δεν εχει στην περιοχή του φυσικο αεριο? μεσω ηλεκτρικης ενεέργειας? δηλαδη ο κουκος αηδονι στην ΔΕΗ ή εναλλακτικους., ή θα κανουμε net metering για να ζεσταθουμε? ή θα βαλουμε ξυλοσομπες / πελλετ ?? στα χαρτια ωραια τα σχρδιαζεστε στην πράξη όμως . πεστε μας πωσ θα ζεσταθουμε όταν δεν ειτρέπεται ο καυστηρας πετρελαιου και δεν υπαρχει φυσικο αέριο . και κατι αλλο στα απομονωμενα σπιτια εντος / εκτος οικισμού , βουνο / θάλασσα πως που θα κανει 100 χρονια θα φτασει το φυσικο αέριο , πως θα ζεσταθουν?

 • 12 Δεκεμβρίου 2021, 12:02 | Νίκος Καλαμαράς

  Αν και η φιλοσοφία του νόμου είναι γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να αλλαχτούν. Ένα τέτοιο σημείο είναι η παράγραφος 3 του άρθρου 14. Ειδικότερα πιστεύω ότι δεν πρέπει να απαγορευτεί η χρήση των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης το 2030.
  Η άποψή μου αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί από την πολύ μικρή συνεισφορά της Ελλάδας στην ατμοσφαιρική ρύπανση (κάτι που έχει επισημανθεί και από άλλους συνσχολιαστές), καθώς και από την κακή οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας των ελληνικών νοικοκυριών.
  Προτείνω αντί της απαγόρευσης της χρήσης των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, να θεσπιστεί υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος των αερίων (διοξειδίου/μονοξειδίου άνθρακα, οξειδίων αζώτου κλπ.) που εκπέμπονται από τους καυστήρες από πιστοποιημένους εγκαταστάτες καυστήρων (κάτι αντίστοιχο με τον έλεγχο σε ΚΤΕΟ που γίνεται στα αυτοκίνητα).
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας και πιστεύω ότι η άποψή μου να ληφθεί υπόψη.

 • 11 Δεκεμβρίου 2021, 21:08 | Χρήστος Αδαμίδης

  Είναι απαραίτητο να μπορούν και όσοι κατοικούν σε διαμερίσματα να χρησιμοποιούν την ταράτσα της οικοδομής για φωτοβολταϊκά ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα εφευρεθούν στο μέλλον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Το 51% είναι ένα πολύ λογικό ποσοστό για να ληφθεί απόφαση των συνιδιοκτητών της οικοδομής για ένα τέτοιο θέμα, γιατί 100% δεν υπάρχει. Ασφαλώς και πρέπει να προβλεφθεί μια σχετική ρύθμιση όπως αυτή που έχει ήδη προταθεί από την κα Σωσσίδου και από τον κο Μπιζόπουλο, η οποία ρύθμιση θα έδινε την δυνατότητα και σ’ αυτούς, που δεν έχουν δικό τους οικοπεδο με μονοκατοικία, αλλά έχουν ενα διαμέρισμα σε οικοδομή, να επωφεληθούν από τον ήλιο. Απο την ρύθμιση αυτή μόνο όφελος μπορεί να προκύψει. Μάλιστα, αντίθετα με τα επιδόματα θέρμανσης κ.α., η προτεινόμενη ρύθμιση δεν δημιουργεί καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αρχικά και μετά στην υποκατάσταση των καυσίμων. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαγορευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης με σκοπό την υποκατάσταση του από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι επίσης ορυκτό καύσιμο και δεν θα δυσκολέψει την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της χώρας για κλιματική ουδετερότητα. Θα πρέπει να γίνει σταδιακή άρση και των δύο παράλληλα ώστε να μην δοθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και λοκ-ιν στο φυσικό αέριο.

 • 1 Δεκεμβρίου 2021, 12:00 | Δημήτρης Νεστορίδης

  Αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14:
  «Από την 1η.1.2030, απαγορεύεται η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.»
  Και ερωτώ: Εδώ στην επαρχία, ΔΕΝ έχουμε στα χωριά Φυσικό Αέριο. ΠΩΣ κύριοι θα θερμαινόμαστε το χειμώνα; Θα επιδοτήσετε την αλλαγή των καυστήρων πετρελαίου με κάτι άλλο; Ποιο θα είναι το διάδοχο καύσιμο ελλείψει του Φυσικού Αερίου;
  Αν δεν υπάρχει ΣΑΦΗΣ εναλλακτική, πως λέτε απαγορεύεται η χρήση των υπαρχόντων καυστήρων πετρελαίου;

 • 27 Νοεμβρίου 2021, 21:49 | Μάρκος Γκουβάς

  Όσο σωστός και δίκαιος είναι ο στόχος της παραγράφου 1, τόσο λάθος και άδικοι για τους Έλληνες πολίτες είναι εκείνοι των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14, της αδιάκριτης, δηλαδή, απαγόρευσης εγκατάστασης και χρήσης καυστήρων πετρελαίου!

  Τούτο συμβαίνει, διότι και αν ακόμα αποδειχθεί αληθής η συσχέτιση της σημερινής κλιματικής μεταβλητότητας με την αύξηση της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε αέρια του θερμοκηπίου:

  1. Η αντικατάσταση ενός καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου ή άλλου τύπου θέρμανσης, είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που μέχρι σήμερα έχουν ήδη πληρώσει χιλιάδες ευρώ στον ΕΝΦΙΑ και στον άδικο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης. Παρεμπιπτόντως, να θυμίσουμε ότι εξαιτίας του τελευταίου έχουν απωλέσει τη ζωή τους δεκάδες συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης!

  2. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι το δίκτυο του φυσικού αερίου θα έχει επεκταθεί, έως το 2030, μέχρι και το τελευταίο χωριό της Ελλάδος ή το τελευταίο οικοδομικό τετράγωνο των αυθαίρετων οικισμών στην Αττική και αλλού. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει τις εταιρείες φυσικού αερίου.

  3. Οι εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα της Ελλάδας αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,2% (!!!) των παγκόσμιων εκπομπών αυτού, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?end=2014&start=2014&view=map).

  4. Η θέρμανση με κλιματιστικές μονάδες είναι ανθυγιεινή, ειδικά για τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ εκείνη με αντλίες θερμότητας είναι προβληματική όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

 • 27 Νοεμβρίου 2021, 21:00 | Μπιζόπουλος Αλέξανδρος

  Συμφωνώ με την ΠΡΟΤΑΣΗ για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο στις ΣΤΕΓΕΣ προς αυτοκατανάλωση (π.χ. πρόγραμμα net metering της ΔΕΔΔΗΕ). O Ν 4495 / 2017 στο άρθρο 98 παρ 9 ορίζει ότι “για την υπαγωγή σ’ αυτόν περιπτώσεων που αφορούν σε κατάληψη κοινοχρήστων χώρων .. απαιτείται η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών”. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ο ίδιος Ν 4495 / 2017 στο άρθρο 127 παρ 2 (που προσθέτει μεταξύ άλλων την παρ 7 στο άρθρο 2 του ΠΔ 420 / 1987) ορίζει ότι “ο απαιτούμενος εξοπλισμός για φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας … τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη». Ομως η αποκλειτική χρήση δεν μπορεί να συσταθεί στις υφιστάμενες οικοδομές διότι απαιτείται η συναίνεση 100% των ιδιοκτητών η οποία είναι ανέφικτη. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστεί η προτεινόμενη ρύθμιση:
  «1.- Οταν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής έχουν αυτόνομη θέρμανση, τότε οι συνιδιοκτήτες, που επιθυμούν η ιδιοκτησία τους να έχει φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ήλιο ή αέρα), προς αυτοκατανάλωση, εφόσον συγκεντρώνουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου, έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν τις απαιτούμενες συσκευές (πάνελ κλπ) στην κοινόχρηστη στέγη της οικοδομής (δώμα, κεραμοσκεπή, απόληξη κλιμακοστασίου – ανελκυστήρος κ.α.), καταλαμβάνοντας τόση επιφάνεια όση αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.
  2.- Οι ως άνω ιδιοκτήτες που έχουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου, χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών και χωρίς να απαιτείται σύσταση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, θα καθορίζουν με δήλωσή τους και με σχετικό σχέδιο μηχανικού σε ποια κοινόκτητα τμήματα της στέγης θα τοποθετηθούν οι συσκευές παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα και υπερ ποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας θα είναι η παραγόμενη ενέργεια, προβλέποντας χώρο και για τους λοιπούς μη συμπράττοντες συνιδιοκτήτες και αφαιρώντας από κάθε ιδιοκτήτη τον χώρο που καταλαμβάνει και που σκιάζει ο ηλιακός του θερμοσύφωνας και τον χώρο που καταλαμβάνει και που σκιάζει η καμινάδα του τζακιού του ή / και η ατομική κεραία του, το ατομικό δορυφορικό πιάτο κλπ.
  3.- Οι ως άνω ιδιοκτήτες που έχουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου δύνανται να προβαίνουν στην διαδικασία ενώπιον της ΔΕΗ, της ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ και ενώπιον οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου για την τοποθέτηση συσκευών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, να υπογράφουν συμβάσεις για οποιοδήποτε πρόγραμμα παραγωγής ρεύματος προς αυτοκατανάλωση με λογιστικό ή ενεργειακό συμψηφισμό (net metering, φωτοβολταϊκά στις στέγες) που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον.
  4.- Ιδιοκτήτης που έχει ηλιακό θερμοσύφωνα, μπορεί να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ ή άλλες συσκευές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ήλιο, αέρα), αντί για τον ηλιακό θερμοσύφωνα, στον χώρο που καταλαμβάνει ο θερμοσύφωνάς του.”

 • 26 Νοεμβρίου 2021, 13:13 | Ιωάννα Σωσσίδου

  Στο πλαίσιο του κλιματικού νόμου που πρόκειται να ψηφιστεί, Σας υποβάλλουμε την παρακάτω ΠΡΟΤΑΣΗ Για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα με φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα. Ο μόνος χώρος όπου υπάρχει αξιοποιήσιμη ηλιακή ενέργεια στο αστικό περιβάλλον είναι οι ΣΤΕΓΕΣ.
  Από την κλιματική αλλαγή αλλά και από τις ανάγκες σε ενέργεια (ιδιαίτερα τώρα με τις επικείμενες αυξήσεις) επιβάλλεται να προωθηθεί η χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή ρεύματος προς αυτοκατανάλωση (π.χ. πρόγραμμα net metering της ΔΕΔΔΗΕ). Ομως, στις κοινόκτητες στέγες των υφισταμένων οικοδομών, που περιλαμβάνουν διαμερίσματα και καταστήματα, για να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών που συγκεντρώνουν 100 % του οικοπέδου της οικοδομής, η οποία συναίνεση είναι ανέφικτη.
  Με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας,
  Προτείνουμε – Αιτούμεθα να θεσπιστεί ρύθμιση ως εξης:
  «1.- Οταν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής έχουν αυτόνομη θέρμανση, τότε οι συνιδιοκτήτες, που επιθυμούν να έχουν φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ήλιο ή αέρα), προς αυτοκατανάλωση, εφόσον συγκεντρώνουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου, έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν τις απαιτούμενες συσκευές (πάνελ κλπ) στην κοινόχρηστη στέγη της οικοδομής (δώμα, κεραμοσκεπή, απόληξη κλιμακοστασίου – ανελκυστήρος κ.α.), καταλαμβάνοντας τόση επιφάνεια όση αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.
  2.- Οι ως άνω ιδιοκτήτες που έχουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου, χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών και χωρίς να απαιτείται σύσταση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, θα καθορίζουν με δήλωσή τους και με σχετικό σχέδιο μηχανικού σε ποια κοινόκτητα τμήματα της στέγης θα τοποθετηθούν οι συσκευές παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα και υπερ ποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας θα είναι η παραγόμενη ενέργεια, προβλέποντας χώρο και για τους λοιπούς μη συμπράττοντες συνιδιοκτήτες και αφαιρώντας από κάθε ιδιοκτήτη τον χώρο που καταλαμβάνει και που σκιάζει ο ηλιακός του θερμοσύφωνας και τον χώρο που καταλαμβάνει και που σκιάζει η καμινάδα του τζακιού του ή / και η ατομική κεραία του, το ατομικό δορυφορικό πιάτο κλπ.
  3.- Οι ως άνω ιδιοκτήτες που έχουν τουλάχιστον 51% του οικοπέδου δύνανται να προβαίνουν στην διαδικασία ενώπιον της ΔΕΗ, της ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ και ενώπιον οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου για την τοποθέτηση συσκευών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, να υπογράφουν συμβάσεις για οποιοδήποτε πρόγραμμα παραγωγής ρεύματος προς αυτοκατανάλωση με λογιστικό ή ενεργειακό συμψηφισμό (net metering, φωτοβολταϊκά στις στέγες) που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον.
  4.- Ιδιοκτήτης που έχει ηλιακό θερμοσύφωνα, μπορεί να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ ή άλλες συσκευές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ήλιο, αέρα), αντί για τον ηλιακό θερμοσύφωνα, στον χώρο που καταλαμβάνει ο θερμοσύφωνάς του.”
  O Νόμος 4495 / 2017 επιχείρησε να διευκολύνει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων με το Άρθρο 127 αυτού. Ο Ν 4495 / 2017 στο άρθρο 98 παρ 9 ορίζει ότι “για την υπαγωγή σ’ αυτόν περιπτώσεων που αφορούν σε κατάληψη κοινοχρήστων χώρων .. απαιτείται η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών”. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, για να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, ορίζει ότι “ο απαιτούμενος εξοπλισμός … τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη». Επειδή για να συσταθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης απαιτείται συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών (100%), η προϋπόθεση να έχει ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος αποκλειστική χρήση στην ταράτσα, ισοδυναμεί με απαγόρευση και αποκλεισμό από συσκευές παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο (όπως φωτοβολταϊκά).
  Με δεδομένο λοιπόν ότι επιτρέπεται από μεμονωμένο ιδιοκτήτη διαμερίσματος η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα στην κοινόκτητη ταράτσα χωρίς ο ιδιοκτήτης αυτός να έχει αποκλειστική χρήση σε συγκεκριμένο χώρο της ταράτσας, για ποιο λόγο, προκειμένου να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά ή άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, δεν αρκεί απόφαση του 51% των ιδιοκτητών της οικοδομής, αλλά απαιτείται συναίνεση 100% για σύσταση αποκλειστικής χρήσης?
  Επειδή ο ως άνω αποκλεισμός αποτελεί τροχοπέδη στην πράσινη ανάπτυξη και προσβολή των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών που επιθυμούν καθαρή ενέργεια, ζητείται να επιτραπεί η τοποθέτηση σε κοινόκτητες στέγες και άλλων συσκευών παραγωγής ενέργειας με απόφαση των ιδιοκτητών που έχουν 51%, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση
  Μετά τιμής
  ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΩΣΣΙΔΟΥ τεως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΛ 6944 382 499, e-mail: sossidounotar@hotmail.gr

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».